Metodat e kërkimit në komentar.

Metoda e kërkimit në komentar:

Metoda e parë është kërkimi me kapituj, çështje dhe nëncështje ku sapo të klikohet mbi përmbajten e lëndës për të cilën është i interesuar përdoruesi faqja kalon automatikisht në cështjen që ju keni kërkuar.