Gjykimi në Gjykatën e Lartë
197
KREU IV
GJYKIMI PENAL NË GJYKATËN E LARTË
1. Rekursi në gjykimin penal
1.1 Trupa gjyqësore për shqyrtimin e rekursit penal
Rekurset penale Gjykatën e Lartë shqyrtohen Kolegjin Penal me tre gjyqtarë
dhe me pesë gjyqtarë ose Kolegjet e Bashkuara Gjykatës së Lartë me jo më pak se 2/3 e
gjithë gjyqtarëve organikës përgjithshme saj. Kështu Neni 14/a i Kodit
Procedurës Penale parashikon se Gjykata e Lartë shqyrton rekurset dhomë këshillimi me
trup gjykues përbërë nga tre gjyqtarë, njësimin dhe zhvillimin e praktikës gjyqësore në
kolegje me trup gjykues të përbërë nga pesë gjyqtarë dhe ndryshimin e praktikës gjyqësore në
kolegje të bashkuara.
tej në nenin 433 pika 2 të Kodit të Procedurës Penale parashikohet se mospranimi
i rekursit vendoset nga një trupë gjykuese me tre gjyqtarë në dhomën e këshillimit. Neni 437 i
Kodit Procedurës Penale për kompozimin e trupës gjyqësore seancë gjyqësore i
referohet parashikimit të nenit 14/a Kodit. Nga këto ndryshime u prek edhe neni 75/b i
Kodit Procedurës Civile, duke u rikompozuar edhe parashikimi i juridiksionit rishikues
Gjykatës Lartë dhe duke u parashikuar se Gjykata e Lartë shqyrton rekurset për shkelje
ligjit, për të siguruar njësimin, zhvillimin dhe ndryshimin e praktikës gjyqësore, si dhe
ushtron kompetenca tjera, sipas parashikimeve këtij Kodi. Ndryshimet ligjore vitit
2017 të Kodit të Procedurës Penale hynë në fuqi me datë 01.08.2017.
parë se ndryshimet e Kodit Procedurës Penale hynin fuqi, kishin hyrë
fuqi dispozitat e ligjit organik pushtetit gjyqësor, cilat ndër tjera përmbanin edhe
dispozita për mënyrën e kompozimit të trupit gjykues në Gjykatën e Lartë dhe më konkretisht
edhe për rekurset penale. pikën 3 nenit 31 ligjit organik pushtetit gjyqësor u
parashikua fillimisht se Kolegji Penal shqyrton rekurse ndaj vendimeve të gjykatave me
juridiksion të përgjithshëm dhe gjykatave të posaçme për gjykimin e veprave penale të
korrupsionit dhe krimit organizuar për çështje penale, si dhe çështje tjera caktuara në
kompetencë me ligj.
Aty rregullohej se Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë gjykon në trupa gjykues
përbërë nga tre gjyqtarë. Megjithatë, çështjet penale gjykuara nga gjykatat e posaçme r
gjykimin e veprave penale korrupsionit dhe krimit organizuar, gjykohen nga një trup
gjykues i përbërë nga pesë gjyqtarë. Megjithatë ndryshimet e nenit 14/a Kodit
Procedurës Penale, e posaçërisht dispozita tranzitore e tij
526
, parashikuan se përbërja e
trupave gjykues në proceset penale në të tre shkallët e gjykimit do të rregullohet sipas
parashikimeve Kodit Procedurës Penale, pavarësisht rregullimeve ndryshme ligje
të tjera.
Kjo mënyrë rregullimi paralele e dy ligjeve vlerësojmë se krijon konfuzion për
zbatimin e ligjit procedural formimin e trupit gjykues çështjet penale Gjykatës
Lartë. Ajo kuptohet qartësisht është fakti se rregullimet e reja Kodit Procedurës
Penale do të prevalojnë rast përplasje ndaj rregullimeve nenit 31 të ligjit organik
526
Neni 285 pika 7 e Ligjit nr. 35/2017 paraShihi se:
7. Përbërja e trupave gjykues rregullohet sipas përcaktimeve këtij ligji, pavarësisht parashikimeve
të ndryshme në ligje të tjera.”.
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
198
pushtetit gjyqësor. Kjo edhe për faktin se Kodi i Procedurës Penale ka përjashtuar mënyrë
eksplicite zbatimin e dispozitave të tjera ligjore për rregullimet e ndryshme nga sa bën vetë.
Praktika gjyqësore e Kolegjit Penal Gjykatës së Larpas datës 01.08.2017 nuk e
ka zbatuar nenin 31 ligjit organik pushtetit gjyqësor, edhe pse ndryshimet e Kodit
Procedurës Penale gjatë kësaj kohe nuk kishin hyrë akoma fyqi. Kjo periudhë moszbatimi
e ligjit organik të pushtetit gjyqësor ka qenë nga