Gjykimi në Gjykatën e Lartë
175
KREU III
GJYKIMI ADMINISTRATIV NË GJYKATËN E
LARTË
1. Gjykata e Lartë në gjykimin administrativ
Për herë të parë gjykatat administrative në Shqipëri u krijuan si gjykata të posaçme
fundin e vitit 2013. Kuvendi vlerësoi të domosdoshme shfuqizohej kreu i gjykimit
posaçëm administrativ Kodin e Procedurës Civile dhe miratonte një ligj posaçëm për
gjykimin administrativ. Për këtë qëllim u miratua dhe hyri fuqi Ligji nr. 49/2012 Për
organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve
administrative
491
. Ligji hyri në fuqi me datë 04.11.2013.
Me ligj u krijuan gjykatat e shkallës parë administrative, Gjykata Administrative e
Apelit dhe Kolegji Administrativ
492
i Gjykatës Lartë. Ligji parashikoi rregullime
posaçme natyrës procedurale për gjykimin administrativ. Megjithatë për gjitha çështjet
ky ligj nuk i rregullon ndryshe apo nuk i rregullon fare, bazë nenit 1 pika 2 tij, ka
referuar në mënybankete rregullimet e Kodit Procedurës Civile. Ndaj analizën e
këtij kreu gjykimit administrativ Gjykatës Lartë do ndalojmë shumti
çështjet cilat rregullohen ndryshe gjykimin administrativ Gjykatës Lartë dallim
me Kodin e Procedurës Civile. Kjo do thotë se për gjithçka nuk do trajtohet këtë
kre trajtimi i munguar do komplementohet me trajtimin është bërë kreun e dytë
gjykimit civil në Gjykatën e Lartë.
2. Kufizimi i së drejtës së rekursit
2.1.Rekurset ndaj vendimeve përfundimtare, jopërfundimtare dhe të ndërmjetme
Ligji për gjykimin administrativ ishte ndër parët që kufizoi drejtën e rekursit dhe
për rrjedhojë edhe aksesin Gjykatën e Lartë për një kategori çështjesh gjyqësore duke
marrë si kriter kufizimi vlerën e objektit padisë dhe lëndën marrëdhënies juridike objekt
kontesti. Në nenin 45 të këtij ligji u vendosën kufizime më së pari për apelit dhe për rrjedhojë
edhe për aksesin juridiksionin rishikues Gjykatës Administrative Apelit. Kjo
dispozitë parashikon se:
Nuk lejohet ankim ndaj vendimeve përfundimtare gjykatës administrative për padi
me objekt:
a) kundërshtimin e dënimit për kryerjen e kundërvajtjeve administrative, me vlerë
të vogël se njëzetfishi i pagës minimale, në shkallë vendi;
b) kundërshtimin e aktit administrativ përmban detyrim holla, me vlerë
vogël se njëzetfishi i pagës minimale, në shkallë vendi;
c) kundërshtimin e aktit administrativ ka refuzuar dhënien e detyrimit holla,
me vlerë më të vogël se njëzetfishi i pagës minimale, në shkallë vendi;
491
Ligji është ndryshuar dy herë, fillimisht me Ligjin nr. 100/2014 dhe së fundmi me Ligjin nr.
39/2017. Me ndryshimet e vitit 2017 u riformulua edhe titulli i ligjit, duke u emërtuar Për gjykatat
administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”.
492
Neni 2 në pikën 4 e këtij ligji paraShihn se:
4. “Gjykata administrative” janë gjykatat administrative të shkallës së parë, Gjykata Administrative e
Apelit dhe Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë.”.
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
176
ç) mosmarrëveshjet lidhen me mbrojtjen e të drejtave, lirive dhe interesave
kushtetues dhe ligjorë, rrjedhin nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, ndihma
ekonomike dhe pagesa e aftësisë kufizuar, me vlerë vogël se njëzetfishi i pagës
minimale, në shkallë vendi.”.
Sikurse konstatohet lehtësisht ligji ka kufizuar drejtën e apelit dhe ka penguar
ushtrimin e juridiksionit rishikues të Gjykatës Administrative të Apelit vetëm për një kategori
caktuar çështjesh dhe kurdoherë vetëm për vendimet përfundimtare kësaj kategorie
çështjeve. Analiza tërësi e ligjeve procedurale çon konkluzionin se vetëm vendimet
përfundimtare Gjykatës Administrative Apelit janë vendime cilat mundet të
rekursohen. Ndërkohë për vendimet e ndërmjetme apo vendimet përfundimtare, ndaj të cilave
lejohet ankim i veçantë nuk mundet ushtrohet rekursi i zakonshëm, por vetëm ankim i
veçantë.
493
Kjo do të thotë se vendimet e ndërmjetme ndaj të cilave ligji lejon në mëny
eksplicite ankim veçantë apo edhe vendimet jopërfundimtare ndaj cilave ligji lejon
ankim mundet jenë objekt apeli, edhe pse gjykimi i tyre ka nisur me padi me objekt
cilësi dhe sasi sipas listës katër gërmëshe nenit 45 ligjit për gjykimin administrativ.
tej regjimi juridik i shqyrtimit ankimeve veçanta të vendimeve ndërmjetme apo
çdo lloj ankimit të vendimeve jopërfundimtare të gjykatës së shkallës së parë do të shqyrtohet
rregullave zakonshme procedurale ushtrimit juridiksionit gjykatës shkallës së
dytë dhe më tej edhe të Gjykatës së Lartë.
Megjithatë duhet pranohet se shqyrtimi i apelit veçantë apo rekursit veçantë
ndaj vendimeve ndërmjetme shumtën e rasteve do mbetet një mjet joefektiv dhe
ndoshta edhe i paaksesueshëm, pasi praktikën gjyqësore mundet dojë pak kohë
zgjidhet çështja e themelit me vendim përfundimtar se sa shqyrtohet ankimi i veçantë
gjykatën e shkallës së dytë dhe aq tepër Gjykatën e Lartë. E të gjitha rastet kur
gjykata e shkallës parë disponon me vendim përfundimtar në këto çështje vendimi i saj
është njëherazi edhe i paankimueshëm edhe gjë e gjykuar dhe për rrjedhojë çdo ankim i
veçantë ndaj vendimeve ndërmjetme mbetet pa objekt dhe gjykimet eventuale
rishikuese sakaq shfaqet një rrethanë paprocedueshmërie detyrimisht dikton
vendimmarrjen jopërfundimtare për pushimin e gjykimit apo mospranimin e ankimit nëse
gjykimi nuk ka filluar akoma. Megjithatë teorikisht ligji për gjykimin administrativ ka lejuar
që ndërgjyqësit të aksesojnë në mënyrë të pakushtëzuar këto mjete ankimi.
Më tej neni 56 i ligjit për gjykimin administrativ parashikon se:
Nuk lejohet rekurs ndaj vendimeve përfundimtare Gjykatës Administrative të
Apelit për padi me objekt:
a) kundërshtimin e dënimit për kryerjen e kundërvajtjeve administrative, me vlerë
të vogël se dyzetfishi i pagës minimale, në shkallë vendi;
b) kundërshtimin e aktit administrativ përmban detyrim holla, me vlerë
vogël se dyzetfishi i pagës minimale, në shkallë vendi;
c) kundërshtimin e aktit administrativ ka refuzuar dhënien e detyrimit holla,
me vlerë më të vogël se dyzetfishi i pagës minimale, në shkallë vendi;
ç) mosmarrëveshjet lidhen me mbrojtjen e të drejtave, lirive dhe interesave
kushtetues dhe ligjorë, rrjedhin nga sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, ndihma
ekonomike dhe pagesa e aftësisë kufizuar, me vlerë të vogël se dyzetfishi i pagës
minimale, në shkallë vendi.”.
Kjo do thotë se ligji për gjykimin administrativ e ka kushtëzuar aksesin
juridiksionin rishikues dhe posaçëm ligjor Gjykatës Lartë për gjitha vendimet
493
Shih Sokol Sadushi, Gjykata Administrative dhe Kontrolli ligjor mbi administratën. Një vëshrim
krahasues mbi drejtësinë administrative.”, Botimet Toena,Tiranë 2014, faqe 295.
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
177
përfundimtare Gjykatës Administrative Apelit çështjet administrative cilat janë
inicuaar me padi lloj dhe vlerë sa 40 fishi i pagës minimale shkallë vendi. Paga
minimale aktualisht është shumën 26000 Lekë dhe për rrjedhojë, nga një përllogaritje e
thjeshtë aritmetike, del se apel ndaj vendimeve përfundimtare gjykatës shkallës parë
për këtë kategori çështjesh mundet të ushtrohet për padi me vlerë nga 520 000 Lekë e lart dhe
se rekursi ndaj vendimeve përfundimtare këtyre çështjeve mundet ushtrohet për ato padi
me vlerë 1 040 000 Lekë.
Njëlloj sikurse u arsyetua lart, nga kjo mënye rregullimit ligjor del se vendimet
e ndërmjetme këtyre çështjeve, ndaj cilat ligji lejon rekurs veçantë, apo vendimet
jopërfundimtare të Gjykatës Administrative të Apelit mbi paditë e listuara në nenin 56 të ligjit
për gjykimin administrativ mundet të rekursohen dhe aksesojnë në mënyrë të pakushtëzuar
nga kjo dispozitë juridiksionin rishikues të Gjykatës së Lartë.
disa raste Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë ka tërhequr vëmendjen e
gjykatave shkallës parë r qenë shumë kujdesshme caktimin e vlerës padisë
për kategorinë e çështjeve kanë si objekt mosmarrëveshje marrëdhëniet juridike liston
neni 56 i ligjit për gjykimin administrativ. Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë, duke
sjellë vëmendje se objekti i padisë përcaktohet ekskluzivisht vetëm fazat e gjykimit
shkallës parë, derisa nuk është deklaruar i mbyllur shqyrtimi gjyqësor
494
, ka konstatuar se
gjykatat e shkallës parë administrative neglizhojnë rcaktimin dhe individualizimin e
saktë kërkimeve të padisë, aspektin sasior kërkimeve, duke mbetet e
paqartë përgjatë gjykimit shkallë të parë, dytë dhe në Gjykatën e Lartë se sa është vlera
e padisë aspektin sasior. Sipas jurisprudencës Kolegjit Administrativ Gjykatës
Lartë, kjo mënye parregullt e proceduarit pamundëson Gjykatën e Apelit Administrativ
dhe vonë edhe Kolegjin Administrativ Gjykatës Lartë për vlerësuar
ankimueshmërinë e vendimit gjyqësor shkallës parë apo dytë dhe këto kushte çdo
vendim i gjykatave me juridiksion rishikues mbi ankimin mundet jetë shkak për proces të
parregullt ligjor dhe cenimin e sigurisë juridike dhe cenimin e gjësë së gjykuar.
Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë ka tërhequr vëmendjen e gjykatave
administrative shkallës parë se kjo mënyrë e proceduarit dhe mos ushtrimi i detyrave
procedurale për detyruar paditësinë saktësojë objektin e padisë apo të kërkimeve tij
cenon nenin 21 Ligjit Nr. 49/2012 dhe nenin 154 dhe 154/a Kodit Procedurës Civile.
Për qëllimin e zbatimit korrekt këtyre detyrimeve ligjore Kolegji Administrativ i Gjykatës
Lartë ka vlerësuar se gjykatat e shkallës parë janë detyruara perfeksionojnë paditë
për nga elementët forma tyre, duke mos gjykuar sakaq padi me objekt paqartë apo pa
individualizuar saktësisht.
Objekti i padisë dhe kërkimet përbërëse çdo rast duhet të jenë përcaktuar qartë dhe
saktë, si aspektin cilësor dhe atë sasior. Vetëm pas plotësimit këtij detyrimi
procedural pala paditëse duhet përfitojë nga e drejta për akses drejtësi (shiko nenin 3
Kodit Procedurës Civile) dhe vetëm këtë moment janë plotësuar prezumimet
procedurale për zhvillimin e një procesi të rregullt ligjor.
Kjo mënyrë ligjore e proceduarit ka për qëllim përcaktojë stikt kufijtë e gjykimit
dhe disponimit gjykatës (shiko nenin 6, 16, 28 Kodit Procedurës Civile), drejtën e
palës paditur për t’u dëgjuar dhe mbrojtur para se gjykohet (shiko nenin 33
Kushtetutës dhe nenin 31 Kodit Procedurës Civile), arrijë të përmbushë detyrën
fiskale caktuar gjykatës për mbledhjen e taksës gjyqësore, bëjë mundur drejtën e
palëve për rimbursimin e shpenzimeve gjyqësore sipas disponimeve gjykatës
dispozitivin e vendimit përfundimtar dhe regjimit juridik parashikuar ligj dhe
mundësojë në të njëjtën kohë për gjykatat më të larta dhe palët ndërgjyqëse për të konkluduar
494
Shih nenin 185 dhe 302 të Kodit të Procedurës Civile.
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
178
rast pas rasti nëse lejohet ankim mbi vendimin gjyqësor një shkalle ka disponuar mbi
një padi të caktuar.
Sakaq Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë ka udhëzuar gjykatat
administrative të shkallës së parë nuk mundet të procedojnë me shqyrtimin gjyqësor të padive
nuk kanë individualizuar saktësisht aspektin cilësor dhe sasior të vlerës objektit
padisë dhe kërkimeve përbërëse saj. Padi tilla janë paperfeksionuara formë dhe
prezumimet procedurale vlefshmërisë këtij akti tipik procedural, do thotë se ato
kuptim nenit 21 Ligjit 49/2012 dhe nenit 154 dhe 154/a Kodit Procedurës Civile
janë me të meta procedurale. Gjykatat para këtyre rasteve duhet ftojnë palën paditëse
plotësojnë metat, duke lënë edhe një afat arsyeshëm për përmbushjen e këtij detyrimi
ligjor dhe nëse detyrimi i caktuar nga gjykata zbatim ligjit nuk plotësohet atëherë
gjykata vendos pushimin e gjykimit, duke kthyer aktet palës paditëse, pasi gjykimi i një padie
të tillë nuk mundet të vazhdojë.
495
Një diskutim tjetër krijon nyra se si është formuluar neni 45 dhe 56 i ligjit për
gjykimin administrativ është nëse kriteri i kufizimit drejtës rekursit ndaj vendimeve
përfundimtare duhet lidhet me sasinë e individualizuar apo pretenduar objektin e padisë
nga pala paditëse apo në masën e objektit të padisë që gjykata e shkallës së parë apo gjykata e
shkallës dytë kanë pranuar si bazuar në prova dhe ligj. Mënyra se si është formuluar
neni 45 dhe 56 i ligjit për gjykimin administrativ kuptosh se kriteri sasior i objektit
padisë ligji përdor për kufizimin e drejtës rekursit është pikërisht pretendimi i palës
paditëse. Kjo do thotë se vetëm ky element i mosmarrëveshjes mjafton për mbajtur
parasysh në momentin e shqyrtimit të pranueshmërisë së rekursit apo jo.
gjitha rekurset e tjera ndaj vendimeve përfundimtare Gjykatës Administrative
apelit mundet ta aksesojnë, pavarësisht llojit apo sasisë objektit të padisë, juridiksionin
rishikues dhe të posaçëm ligjor të Gjykatës së Lartë. Për këtë kategori rekursesh do
zbatohen njëjtat kushte procedurale pranueshmërisë për gjykim sikurse për gjitha
rekurset që lejohen nga ligji ushtrohen ndaj vendimeve përfundimtare të gjykatave të
apelit. Kjo do se do duhet rekursi je paraqitur nga një subjekt i legjitimuar,
brenda afatit dhe për shkaqet ligji lejon ushtrimin e rekursit. Për gjitha këto shkaqe
pranueshmërie apo papranueshmërie rekursit zakonshëm rregullimet ligjore ligjit për
gjykimin administrativ janë të njëjta me rregullimet ligjore të Kodit të Procedurës Civile.
Kështu afati i rekursit për dy gjykimet është 30 ditë, sipas nenit 443 Kodit
Procedurës Civile, dhe, sipas nenit 444 Kodit Procedurës Civile, përllogaritja e afatit
rekursit nis nga e nesërmja e njoftimit arsyetuar vendimit gjykatës apelit. Neni 57 i
ligjit për gjykimin administrativ, cilin parashikohen metat e rekusit si akt procedural,
do të zbatohet në mënyrë komplementare me nenin 450 të Kodit të Procedurës Civile,
dispozitë e cila parashikon shkaqet për cilat ankimi universalisht është i papranueshëm r
gjykim. tej shkaqet e rekursit, sikurse rregullohen nenin 472 Kodit Procedurës
Civile, rregullohen edhe në nenin 58 të ligjit për gjykimin administrativ.
496
495
Shih psh. Vendimin Nr. 31003-580-2017 i Regjistrit Themeltar, datë 16.01.2018 Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë.
496
Kjo dispozitë paraShihn se:
Vendimet e shpallura nga Gjykata Administrative e Apelit dhe gjykata administrative e shkallës
parë mund të ankimohen me rekurs në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë vetëm kur:
a) ligji material nuk është respektuar, është interpretuar ose zbatuar keq apo vendimi i dhënë është
kundërshtim me një vendim Kolegjit Administrativ Gjykatës Lartë ose kolegjeve bashkuara
Gjykatës së Lartë;
b) ka shkelje rënda të normave procedurale, me pasojë pavlefshmërinë e vendimit apo të procedurës
së gjykimit;
c) ka shkelje të rënda procedurale, të cilat kanë ndikuar dukshëm në dhënien e vendimit.”.
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
179
literaturën juridike, pasi sillen vëmendje ndryshimet ndërmjet nenit 46 dhe 57
ligjit për gjykimin administrativ dhe nenit 450 Kodit Procedurës Civile, duke
arsyetuar se, duke qenë se gjykimin administrativ kriteret formale apelit dhe rekursit i
kontrollon gjyqtari i shkallës parë, atëhe Gjykata Administrative e Apelit dhe Kolegji
Administrativ i Gjykatës Lartë nuk ka drejtë konststojë metat e ankimit dhe t’i
kërkojë palëve plotësojnë metat duke i lënë kohë, nëse konstatojnë dhomë këshillimi
se ankimet nuk kanë respektuar formën ligjore. Ky qëndrim konkludon se në këto raste
Gjykata Administrative e Apelit apo Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë ka vetëm
autoritetin vendosin dhomë këshillimi mospranimin e ankimit, për shkak se ai nuk
plotëson kushtet e pranueshmërisë.
497
Këtë qëndrim ka mbajtur rëndom edhe Gjykata
Administrative e Apelit.
Ndërkohë Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka mbajtur qëndrim krejt të
kundërt, duke prishur çdo vendim Gjykatës Administrative Apelit, konstatonte të
meta ankimi për shkaqe formale dhe vendoste de plano menjëherë mospranimin e ankimit.
Vlerësojmë se qëndrimi i Kolegjit Administrativ i Gjykatës së Lartë është i drejtë dhe
garanton palët mos iu cenohet aksesi juridiksionin rishikues dhe e drejta kushtetuese
ankimit për gabime materiale, kushtet kur vullneti i tyre është vendimi ankimohet.
Qëndrimi i mohon autoritetin Gjykatës Administrative Apelit dhe tej edhe Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë për të vendosur konstatimin e të metave të ankimit dhe për
t’i dhënë mundësi ankuesit perfeksionojë gabimin formë nuk ndjek asnjë qëllim të
ligjshëm dhe se është tërësisht formal. Procedura e konstatimit të metave të mjetit ligjor
vendos gjykatën lëvizje dhe lënia e një afati kohor për ndreqje është një procedurë
shoqëron si fazë paraprake universalisht çdo gjykim, aq tepër kur gjyqtari i shkallës së
parë nuk ka ushtruar kontroll efektiv dhe dirigjent. këto kushte garancia e nenit 46 e
parashikuar në ligjin për gjykimin administrativ vlerësojmë se është detyrim i çdo gjykate.
Duke mos dashur të kalojmë në përsëritje të trajtimeve të realizuara për shkaqe
simotra rekursit gjykimin civil, sjellim vëmendje se edhe për rekursin administrativ
do të duhet të mbahen parasysh të njëjtat standarde interpretative.
Ndërkohë Kodi i Procedurës Civile, bashkë me dispozitat e posaçme ligjit për
gjykimin administrativ, do të zbatohet në mënyrë komplementare për të regjuar edhe rekursin
si ankim veçantë ndaj vendimeve ndërmjetme apo jopërfundimtare rastet kur ligji e
ofron posaçërisht këtë mjet ankimi. dy gjykimet ndiqen rregulla për gjykimin e tyre
dhe njëjtat parashihe mbi ritin procedural gjykimit Gjykatën e Lartë. Për rrjedhojë
sjellim vëmendje se gjithçka u sqarua lart pjesët respektive gjykimit rekurseve
ndaj vendimeve ndërmjetme dhe jopërfundimtare kreun e gjykimit civil Gjykatën e
Lartë vlen edhe për gjykimin administrativ në Gjykatën e Lartë.
3. Trupa gjykuese
Neni 12 i ligjit për gjykimin administrativ ka parashikuar rregulla se si formësohet
trupa gjyqësore në Kolegjin Administrativ Gjykatës së Lartë. Sipas pikës 3 të kësaj
dispozite Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë gjykon dhomë këshillimi me 3
gjyqtarë gjitha çështjet gjykatën e shkallës parë gjykohen nga 1 gjyqtar, si dhe
çështjet kanë për objekt mosmarrëveshjet e kompetencave. Ndërkohë gjitha çështjet e
tjera gjykohen me trup gjykues të përbërë nga 5 gjyqtarë.
Megjithatë, me hyrjen në fuqi ligjit organik pushtetit gjyqësor
498
, vërehet se
Kuvendi, por me një ligj organik miratuar me 3/5 e deputetëve sipas nenit 81
497
Shih Sokol Sadushi, Gjykata Administrative dhe Kontrolli ligjor mbi administratën. Një vëshrim
krahasues mbi drejtësinë administrative.”, Botimet Toena,Tiranë 2014, faqe 301.
498
Shih Ligjin nr. 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
180
Kushtetutës, nenin 31 pika 4 ka parashikuar se Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë
shqyrton rekurse ndaj vendimeve të gjykatave administrative dhe se trupat gjykues të Kolegjit
Administrativ përbëhen nga tre gjyqtarë dhe për çështje gjykojnë ligjshmërinë e akteve
normative nënligjore trupat gjykues përbëhen nga pesë gjyqtarë.
Kjo dispozitë në pikën 5 parashikon se trupi gjykues kryesohet nga kryetari i gjykatës
dhe mungesë tij nga kryetari i kolegjit. Në rast mungese dyve kryesohet nga
gjyqtari relator. Kjo do thotë se Kuvendi me një ligj me njëjtin status hyfuqi
vonë ka parashikuar ndryshe nga sa ka rregulluar ligji për gjykimin administrativ.
Konstrasti është i dukshëm, pasi ligji r gjykimin administrativ parashikon se
gjitha çështjet e gjykuara gjykatën e shkallës parë me një gjyqtar mosmarrëveshjet e
kompetencave dhe do shqyrtohen Kolegjin Administrativ Gjykatës Lartë me tre
gjyqtarë dhe se gjitha çështjet gjykohen shkallë të parë me tre gjyqtarë dhe çështje
tjera do shqyrtohen Kolegjin Administrativ Gjykatës Lartë me pesë gjyqtarë,
përfshirë këtu edhe ankimet ndaj vendimeve Gjykatës Administrative Apelit kanë
disponuar mbi padi kundër akteve nënligjore normative. Ndërkohë ligji për pushtetin
gjyqësor, i hyrë në fuqi disa vite vonë, ka parashikuar se gjitha çështjet, veç çështjeve
me objekt padie aktet nënligjore normative, do shqyrtohen me tre gjyqtarë Kolegjin
Administrativ Gjykatës Lartë. Ndërkohë me pesë gjyqtar Kolegji Administrativ i
Gjykatës Lartë do gjykojë vetëm ankimet ndaj vendimeve të Gjykatës Administrative
Apelit të cilat kanë disponuar mbi çështjet me objekt aktet nënligjore normative.
E megjithëse ligji i dyështë i vonshëm kohë (lex posteriori), sërish Kolegji
Administrativ i Gjykatës Lartë ka zbatuar, sikur mos ekzistonte ligji organik i pushtetit
gjyqësor, pikën 3 nenit 9 ligjit për gjykimin administrativ. Gjyqtarët e Kolegjit
Administrativ të Gjykatës së Lartë kanë mbajtur qëndrimin se ligji i përgjithshëm (lex
generalis) nuk mundet të ketë fuqi juridike përball ligjit të posaçëm (lex specialis). Më tej ato
argumentuan se ligji r pushtetin gjyqësor nuk ka shfuqizuar mënyrë shprehur
parashikimin e posaçëm kompozimit trupës gjykuese ligjin për gjykimin
administrativ dhe se edhe Ligji nr. 39/2017 ndryshoi ligjin për gjykimin administrativ nul
e ndryshoi dispozitën e kompozimit të trupit gjykues.
këtë mënyrë, pasi organika efektive e Gjykatës Lartë gjatë procesit
rivlerësimit kalimtar ra numrin 4 gjyqtarëve, Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë
nuk kishte mundësi objektive shqyrtonte çështjet e juridiksionit, çështjet me objekt aktet
nënligjore normative dhe çështjet të cilat ishin gjykuar gjykatën e shkallës parë me tre
gjyqtarë.
Vlerësojmë se kjo mënyrë e interpretimit parimit kushtetues veprimit ligjit
kohë dhe kjo mënyrë e zbatimit nenit 9 të ligjit për gjykimin administrativ dhe moszbatimi
i nenit 31 pika 4 ligjit organik pushtetit gjyqësor nga fundi i vitit 2016 e vijim,
është i gabuar. Parimi kushtetues rregullon zbatimin dhe veprimin e ligjit kohë është
shfuqizimi i ligjit hershëm nga ligji i mëvonshëm kur rregullimet ligjore janë njëjta
(lex posterior derogat lex priori). Kjo do thotë se vullneti i ri i ligjvënësit për kompozimin
kolegjial trupës gjyqësore Kolegjit Administrativ Gjykatës Lartë ka qenë i tillë
çdo çështje administrative, përveç çështjeve me objekt padie aktet normative nënligjore, do të
shqyrtohet në Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë me tre gjyqtarë.
Edhe argumenti mbi mosndryshimin e dispozitës kompozimit trupit gjykues
ligjit për gjykimin administrativ nga ndryshimet ligjore të vitit 2017 nuk qëndron, për faktin
se shembulli i ndryshimeve Kodin e Procedurës Penale na e provon. Me ligjin organik
pushtetit gjyqësor u parashikuan rregulla kompozimit trupit gjykues gjykatave
posaçme dhe Kolegjit Penal Gjykatës Lartë ndryshme nga Kodi i Procedurës
Penale. Por me Ligjin nr. 35/2017, ligji ndryshoi Kodin e Procedurës Penale, u
parashikuan norma ndryshme mbi kompozimin e gjykatave penale dhe Kolegjit Penal
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
181
Gjykatës Lartë. Më tej nenin 285 ligjit ndryshues u shfuqizuan edhe normat e ligjeve
tjera parashikonin rregullime ndryshme kompozimit trupës gjyqësore nga sa
bënte Kodi i Procedurës Penale.
Gjithashtu Kolegji Administrativ i Gjykatës së Lartë ka interpretuar pikën 3 të nenit 9
ligjit për gjykimin administrativ sikur urdhëron se me tre gjyqtarë do të shqyrtohen vetëm
çështjet e mosmarrëveshjes mbi kompetencën dhe se çështjet mbi mosmarrëveshjet mbi
juridiksionin do shqyrtohen me pesë gjyqtarë. nga data 04.11.2013 e vijim Kolegji
Administrativ i Gjykatës Lartë ka mbajtur qëndrimin se juridiksioni është çështje e
ndryshme nga kompetenca dhe se duke qenë se pika 3 e nenit 9 të ligjit për gjykimin
administrativ parashikon se vetëm çështjet e kompetencës do shqyrtohen me tre gjyqtar
dhe se çështjet e tjera do shqyrtohen me pesë gjyqtarë, atëherë kjo mënyrë rregullimi do
thotë se Kuvendi ka urdhëruar se juridiksioni do duhet shqyrtohet me pegjyqtarë
Kolegjin Administrativ të Gjykatës së Lartë.
Vlerësojmë se kjo praktikë gjyqësore e Kolegjit Administrativ Gjykatës Lartë
është e gabuar dhe ka ardhur nga një interpretim i ngushtë, i paharmonizuar, josistematik dhe
litaral i ligjit, duke mos u interpretuar teleologjikisht. Vlerësojmë se norma e interpretuar
literalisht dhe si ishull i vetmuar këtë konkluzion nxjerr. Por norma ligjore nuk mundet
interpretohet si ishull i vetmuar dhe se interpretimi i ngushtë deri kufizimin e kuptimit
saj literalisht çon pa dyshim në përplasje me dispozita të tjera dhe në zgjidhje të padrejta.
Duke marrë parasysh se argumenti i parë kundra kësaj zgjidhje është neni 31 pika 4 e
ligjit organik të pushtetit gjyqësor dhe se ky interpretim u ezaurua më lart, sjellim
vëmendje argumente të tjera se pse praktika gjyqësore e Kolegjit Administrativ të Gjykatës së
Lartë mbi formimin e trupës gjykues me pesë gjyqtarë rastet e shqyrtimit ankimeve
veçanta me objekt kontestimin e vendimeve gjykatave mbi juridiksionin ka qenë dhe është
e gabuar, pavarësisht veprimit apo jo të ligjit organik të pushtetit gjyqësor.
Interpretimi krahasues i nenit 9 pika 3 ligjit për gjykimin administrativ me
dispozitat simotra Kodit Procedurës Penale dhe Kodit Procedurës Civile nxjerrin
konkluzionin se, nëse do të konkludohej se ligji për gjykimin administrativ ometon për
numrin e gjyqtarëve formësojnë trupën gjykuese të shqyrtimit çështjes juridiksionit,
atëherë do duhej kjo boshësi ligjore mbushej me interpretimin me analogji, sipas
nenit 1 paragrafi i dyi Kodit Procedurës Civile. Kaq do na mjaftonte për parë se si
rregullohet dy ligjet procedural çështje njëlloj e rëndësishme e tre ligjeve ndryshme
procedurale e juridiksionit. E duke qenë se edhe në Kodin e Procedurës Civile dhe në Kodin e
Procedurës Penale ankimet mbi juridiksionin shqyrtohen me tre gjyqtarë, respektivisht
Kolegjin Civil apo Kolegjin Penal Gjykatës Lartë, atëere do përgjigjeshim e njëjta
çështje procedurale edhe procesin administrativ Gjykatës Lartë duhet shqyrtohet
me tre gjyqtarë. E nëse do të bindeshim se nuk ka ometim atëherë do të duhet të bindeshim se
ligji ka keqrregullim këtë pjesë dhe sërish do t’i hapej rruga zbatimit ligjit procedural
me analogji sipas nenit 1 paragrai dytë i Kodit të Procedurës Civile.
Ka keqrregullim pasi pari nuk mundet çdo ligj tjetër vligjit për gjykimit
administrativ i njëjti ligjvënës të ketë përcaktuar se rëndësia e çështjes bën që trupa të ketë tre
gjyqtarë dhe në njëjtën kohë një rast, nuk është as rast përjashtimor, përcaktojë jo
numrin tre por pesë. Aq më tepër kur edhe në fundin e vitit 2016 në ligjin organik të pushtetit
gjyqësor të tre kolegjet e ndryshme të Gjykatës së Lartë, sipas nenit 31 të këtij ligji, çështjet e
juridiksionit i shqyrtojnë me tre gjyqtarë.
Argumenti tjetër është se nuk ka kuptim për njëjtën çështje Kolegji
Administrativ i Gjykatës Lartë herë kompozohet me tre dhe herë me pesë gjyqtarë dhe se
trupën gjyqësore ta diktojë megjithëse për të njëjtën çështje lloji i ndryshëm i ankimit.
Kështu, sipas asaj mban qëndrim Kolegji Administrativ i Gjykatës Lartë, rastet kur
shqyrtohen ankimet e veçanta palëve, organit shtetëror apo prokurorit mbi juridiksionin
Gjykimi në Gjykatën e Lartë
182
trupa gjyqësore e Gjykatës Lartë duhet ketë pesë gjyqtarë. Ndërkohë kur një nga palët
ushtron rekurs zakonshëm ndaj vendimit Gjykatës Administrative Apelit, ndër tjera
duke pretenduar edhe mungesën e juridiksionit - apo kur vetë Kolegji Administrativ i
Gjykatës së Lafrtë konkludon mbi mungesën e juridiksionit – atëherë çështja mundet të
shqyrtohet me tre gjyqtarë, nëse në gjykatën e shkallës parë është shqyrtuar me një
gjyqtarë, duke u vendosur sakaq me trupë gjyqësore me tre gjyqtarë nëse ka juridiksion
gjyqësor apo jo.
Vlerësojmë se ky konkluzion i Gjykatës Lartë dhe e gjithë praktika gjyqësore e
ndjekur nga data 04.11.2013 për këtë kategori çështjesh, për gjitha arsyet e trajtuara
lart, është i gabuar dhe interpretim i pamenduar mirë i ligjit procedural. Vlerësojmë gjithashtu
se kjo çështje duhet të meritojë një vendim njësues apo zhvillues praktikës gjyqësore
Kolegjit Administrativ Gjykatës Lartë. këtë mënyrë do mundet fitojë zbatimin
ligji sikurse ka rregulluar mbi kompozimin e trupit gjykues gjykimin administrativ
Gjykatën e Lartë.
Ndryshe nga gjykimi Kolegjin Civil dhe Kolegjin Penal, gjykimi Kolegjin
Administrativ nga fillimi ka ndjekur një praktikë të ndryshme gjyqësore përsa i përket
caktimit trupës gjyqësore seancën e dhomës këshillimit dhe seancën gjyqësore.
Gjyqtari relator i Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë caktohet me short dhe anëtarët e
kolegjit janë përcaktuar parë si anëtarë atij kolegji. tej, me kalimin e çështjes
në seancë gjyqësore relatoi i trupit gjykues nuk shortohet më. Gjyqari relator do të jetë po ai i
caktuar krye herës. E njëjta praktikë gjyqësore ndiqet edhe me anëtarët e trupit
gjykues.
Vlerësojmë se nuk ka kuptim gjykimi administrativ Gjykatën e Lartë ndjekë
rregulla tjera r caktimin e relatorit dhe trupës gjyqësore dhe gjykimin penal dhe civil
Gjykatën e Lartë këto çështje rregullohen ndryshe. Vlerësojmë se praktika gjyqësore e
Kolegjit Administrativ Gjykatës Lartë duhet jeshembull edhe për Kolegjin Penal
dhe Civil Gjykatës Lartë rregullimin e këtyre dy çështjeve përcaktimit trupës
gjykuese natyrale për gjykimin e çështjes. Gjithashtu vlerësojmë se çështjet procedurale
standarde të të tre gjykimeve duhet të zgjidhjen njëlloj si në ligj dhe në vetë praktikën
gjyqësore të të tre kolegjeve të Gjykatës së Lartë.
4. Juridiksioni dhe kompetenca
Neni 9 i ligjit për gjykimin administrative ka rregulluar çështjen procedurale
juridiksionit. Kjo normë është e detajuar se norma si motër e Kodit Procedurës Civile,
konkretisht nenin 59. Duket se kjo dispozitë, për nga mënyra e rregullimit, ofron ankim
veçantë vetëm ndaj vendimit jopërfundimtar gjykatës shkallës parë apo