Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

6 prill 2021 / Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak Lëvizje paralele për konkursin Sekretar Shkencor i Formimit Vazhdues pa kandidatë

         
Shkolla e Magjistraturës
 
Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Sekretar Shkencor i Formimit Vazhdues”, pa kandidatë.
 
Në zbatim të nenit 25, Kreu V, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; Kreut VII të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njoftojmë përfundimin e procedurës për “Lëvizje paralele”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin Sekretar Shkencor i Formimit Vazhdues, pa kandidatë.Njoftime

Mbylle