Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

26 nentor 2019 / Njoftim për shtyrjen e datës së intervistës me gojë për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Specialist arkiv protokolli-Sekretar drejtori

    Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda:  Njoftim për shtyrjen e datës së intervistës me gojë për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin “Specialist arkiv protokolli-Sekretar drejtori
 
Bazuar në ligjin nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015,  “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, pika 6, Shkolla e Magjistraturës më datë 19.11.2019ju ka njoftuar në rrugë elektronike dhe shkresore për zhvillimin më datë 26.11.2019 të intervistës me gojë të kandidaturës së përzgjedhur në procedurën e lëvizjes paralele për 1 (një) vend vakant “Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori”. Nisur nga situata emergjente e krijuar pas fatkeqësisë natyrore të ndodhur më dt.26.11.2019, gjejmë me vend t’ju njoftojmë shtyrjen e kësaj procedure deri në një njoftim të mëvonshëm.Njoftime

Mbylle