Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Shpallje 1 (nje) vend vakant sekretar shkencor i Formimit Vazhdues në Sektorin e Formimit Vazhdues

                            
SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE
Lloji i diplomës “Arsim i lartë”. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”.
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.3.2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), Shkolla e Magjistraturës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, për grupin e pozicioneve:
1 (një) vend vakant – Sekretar shkencor për Formimin Vazhdues- Kategoria: III-b
Pozicionet më sipër, u ofrohen fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele! Vetëm në rast se nga këto pozicione, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, ato janë të vlefshme për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.
PËR TË DYJA PROCEDURAT (LËVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL) APLIKOHET NË TË NJËJTËN KOHË!

5.4.2021
Afati për dorëzimin e dokumenteve për:
LËVIZJE PARALELE

10.4.2021
Afati për dorëzimin e dokumenteve për:
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL


   Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin si më sipër është:

 
Koordinimi i detyrave të Shkollës së Magjistraturës me institucionet, si gjykatat dhe prokuroritë e rretheve gjyqësore, gjykatat dhe prokuroritë e apeleve, Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë, si dhe institucione të tjera, për realizimin e funksioneve të veprimtarisë së Formimit Vazhdues; realizimin e Formimit Vazhdues për gjyqtarët, prokurorët dhe profesionet e tjera të lira, si dhe pritjen, informimin, shqyrtimin korrekt të ankesave dhe kërkesave të gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, noterëve, përmbaruesve gjyqësorë, të të gjitha profesioneve të lira.
 
1
LËVIZJA PARALELE

Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha institucionet pjesë e shërbimit civil. 
1.1
KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet për lëvizjen paralele si vijon: 
a- Të jenë nëpunës civilë të konfirmuar, brenda së njëjtës kategori (ekzekutive); 
b- Të mos kenë masë disiplinore në fuqi; 
c- Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “mirë” apo “shumë mirë”. 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon: 
a- Të zotërojnë formim universitar, diplomë të nivelit Bachelor. Preferohet arsim i lartë juridik
b- Të kenë jo më pak se 3 (tre) vite përvojë pune; 
c- Preferohen specializime dhe formime të fushës në drejtësi, menaxhim.
d- Të kenë njohuri të paktën të një gjuhe të huaj (radha e preferencës anglisht, frëngjisht etj.)
e- Të përdorin programet bazë të punës në kompjuter.
1.2
DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë: 
a - Kërkesë
b-Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
c - Fotokopje të diplomës. Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehësimi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
d - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 
e - Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 
f - Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 
g – Dëshmi penaliteti(të shkarkuar nga portali e-albania) 
h - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
i - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
j - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim.
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër do të bëhet pranë mjediseve të Shkollës së Magjistraturës.
 
1.3
REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Brenda datës 7.4.2021, do të shpallet në faqen zyrtare të internetit dhe në mjediset e brendshme, si dhe në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, lista e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kërkesat e posaçme do të njoftohen individualisht nga njësia e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit ku ndodhet pozicioni për të cilin është aplikuar, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail-it).
 
1.4
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA
 
Kandidatët do të testohen në lidhje me:
a-      Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
b-      Njohuritë mbi legjislacionin e ri të Reformës në Drejtësi.
i)                   Ligji 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë.”.
ii)                 Ligji 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.”.
iii)               Ligji 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë.”.
iv)               Ligji 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë.”
v)                  Ligji 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjytarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.”.
 
c-      Njohuritë mbi ligjin për statusin e nëpunësve civilë dhe aktet n/ligjore në fuqi
d-      Ligji nr.9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
e-      Njohuritë mbi Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.
 
1.5
MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me dokumentacionin e dorëzuar:
Kandidatët do të vlerësohen për përvojën, trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe certifikimin pozitiv ose për vlerësimet e rezultateve individuale në punë në rastet kur procesi i certifikimit nuk është kryer. Totali i pikëve për këtë vlerësim është 40 pikë.

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Totali i pikëve për këtë vlerësim është 60 pikë.

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në udhëzimin nr. 2, datë 27.3.2015, të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al.
 
 
1.6
DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, informacioni për fituesin do të shpallet në faqen zyrtare të internetit të Shkollës së Magjistraturës, në mjediset e brendshme të institucionit, si edhe në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”.
 
2
PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL
 

Vetëm në rast se nga pozicionet e renditura në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende ka pozicione vakante, këto pozicione janë të vlefshme për konkurrimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Këtë informacion do ta merrni në faqen zyrtare të Shkollës së Magjistraturës, në mjediset e brendshme të institucionit, si edhe në portalin e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dheAftësive. 
 
2.1
KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL DHE KRITERET E VEÇANTA

Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë sistemit të shërbimit civil, që plotësojnë kërkesat e përgjithshme sipas nenit 21, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. 
 
Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë: 
a - Të jetë shtetas shqiptar; 
b - Të ketë zotësi të plotë për të vepruar; 
c - Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur; 
d - Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse; 
e - Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje; 
f - Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. 

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a- Të zotërojnë formim universitar, diplomë të nivelit Bachelor. Preferohet arsim i lartë juridik
b- Të kenë jo më pak se 3 (tre) vite përvojë pune; 
c- Preferohen specializime dhe formime të fushës në drejtësi, menaxhim.
d- Të kenë njohuri të paktën të një gjuhe të huaj (radha e preferencës anglisht, frëngjisht etj.)
e- Të përdorin programet bazë të punës në kompjuter.
 
 
2.2
DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë: 
a – Kërkesë;
b- Jetëshkrimin e plotësuar në përputhje me dokumentin tip që gjendet në linkun:
http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
c - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë;
d - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë); 
e - Fotokopje të letërnjoftimit (ID); 
f - Vërtetim të gjendjes shëndetësore; 
g – Dëshmi penaliteti; 
h - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj.

Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumenteve të cituara më sipër, do të bëhet pranë mjediseve të Shkollës së Magjistraturës.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumenteve për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive duhet të bëhet brenda datës: 10.4.2021. 
2.3
REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Jo më vonë se data 26.4.2021, Shkolla e Magjistraturës do të shpallë në faqen zyrtare të internetit, në mjediset e brendshme të institucionit, si dhe në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret e veçanta për procedurën e pranimit në kategorinë ekzekutive, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.

Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit dhe kriteret e veçanta në kategorinë ekzekutive do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Shkolla e Magjistraturës, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail-it).
2.4
FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI DHE INTERVISTA

Kandidatët do të testohen në lidhje me:
a-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
b-Njohuritë mbi legjislacionin e ri të Reformës në Drejtësi.
vi)               Ligji 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë.”.
vii)             Ligji 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.”.
viii)           Ligji 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë.”.
ix)               Ligji 98/2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë.”
x)                  Ligji 84/2016 “Për rivlerësimin kalimtar të gjytarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.”.
 
      c-Njohuritë mbi ligjin për statusin e nëpunësve civilë dhe aktet n/ligjore në fuqi
d-Ligji nr.9131 datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”.
e-Njohuritë mbi Rregulloren e Brendshme të Shkollës së Magjistraturës.
 

Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a - Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
b - Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c - Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
2.5
MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE

Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
 
a - Vlerësimin me shkrim, deri në 60 pikë;
b - Intervistën e strukturuar me gojë që konsiston në motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën, deri në 25 pikë; 
c - Jetëshkrimin, që konsiston në vlerësimin e arsimimit, të përvojës e të trajnimeve, të lidhura me fushën, deri në 15 pikë. 

Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në udhëzimin nr. 2, datë 27.3.2015, të Departamentit të Administratës Publike www.dap.gov.al.
 
2.6
DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT

Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Shkolla e Magjistraturës do të shpallë fituesin në faqen zyrtare të internetit, në mjediset e brendshme të institucionit, si edhe në portalin “Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail-it).
Të gjithë kandidatët që aplikojnë për procedurën e pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive, do të marrin informacion në faqen zyrtare të Shkollës së Magjistraturës, në mjediset e brendshme të institucionit, si edhe në portalin e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, për fazat e mëtejshme të procedurës së pranimit në shërbimin civil të kategorisë ekzekutive:
- për datën e daljes së rezultateve të verifikimit paraprak;
- datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet konkurrimi.
Për të marrë këtë informacion, kandidatët duhet të vizitojnë në mënyrë të vazhdueshme faqen e internetit të Shkollës së Magjistraturës dhe mjediset e brendshme, si dhe portalin e Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive duke filluar nga data  23.4.2021. 

 Njoftime

Mbylle