Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

25 qershor 2019 / Njoftim mbi rezultatin perfundimtar per pozicionin Specialist i Burimeve Njerezore

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, si dhe të kreut VII, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njofton rezultatin perfundimtar, për pozicionin 1 (një) vend vakant “Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Shërbimeve, Burimeve Njerëzore dhe Teknologjisë së Informacionit”
 
Komisioni i Brendshëm i Lëvizjes Paralele, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesin e konkursit për pozicionin “Specialist i Burimeve Njerëzore në Sektorin e Shërbimeve, Burimeve Njerëzore dhe Teknologjisë së Informacionit”, i renditur i pari, si më poshtë:
 
1.      Znj. Liljana ZhllimaNjoftime

Mbylle