Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2016

Jeta Juridike Nr.1 Viti 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Përmbledhëse:

Rubrika: Artikuj Teorik

 
1.      Prof. Dr. Aurela Anastasi  -  Çështje të ekzekutimit te vendimeve gjyqësore për detyrimin ushqimor ndaj fëmijëve. Përgjegjësitë institucionale dhe jurisprudenca e gjykatës kushtetuese
 
2.      Denar Biba                       -  Dinjiteti Njerëzor
 
Rubrika: Njohje me praktikën gjyqësore
 
3.      Arbër Çela                       - Papërdorshmëria e provave në procesin penal
 
4.     Majlinda Andrea & Ylli Pjetërnikaj - Disa aspekte teoriko-praktike të figurës së veprës penale të  “pastrimit të produkteve të veprës penale”
 
5.       Mariana Shegani (Dedi) - Shkeljet e të  drejtave të pronësisë  intelektuale  në  internet
 
Rubrika: Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
6.      Dr. Ervin Sulko             - Raporti ndërmjet gjyqtarëve kombëtarë dhe gjykatës së drejtësisë të Bashkimit Europian
 
Rubrika: Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
7.      Daniel GUTMANN          -   Sanksionet fiskale dhe Kushtetuta
 
Botime të Shkollës së Magjistraturës

Jeta Juridike Nr.2 Viti 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeta Juridike Nr.3 Viti 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Përmbledhëse

 
Artikuj teorikë:
Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI - Faqet sociale on line dhe kufijtë e lirisë së shprehjes respektimi i të drejtave për jetën private dhe familjare dhe moscenimi i emrit dhe dinjitetit. 
 
Opinione dhe debat juridik:
Florian  KALAJA - Dilema kushtetuese mbi masat e sigurimit të padisë.
 
Njohje me legjislacionin e ri:

Dr. Alket HYSENI & Prof.   Dr. Shamet SHABANI   - Kodi i ri doganor. Ndryshme të rëndësishme në procedurat dhe shkeljet doganore.

Njohje me praktikën gjyqësore:

Dr.Erind MËRKURI -  Qëndrimi në pakicë në vendimmarrjen e gjykatave.
 
Ina BARJAMAJ -  Padia e pavlefshmërisë së titullit ekzekutiv si mjet mbrojtës gjatë ekzekutimit të titullit ekzekutiv dhe praktika gjyqësore në lidhje me të.
                                                                                                                         
 Artikuj të Spikatur “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”:

 

Përkthyer nga Rudina SHIROKA - Gjykatat kushtetuese dhe Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.Njoftime

Mbylle