Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim mbi përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve per konkursin Sekretar shkencor per Formimin Fillestar

   SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
 
Shkolla e Magjistarturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut IV të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, njofton përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin 1 (një) vend vakant për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”,-Kategoria III-b, si më poshtë: 
 
Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpall përfundimin e kësaj faze pa asnjë të përzgjedhur fitues për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar” në Sektorin e Formimit Fillestar.Njoftime

Mbylle