Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

8 prill 2019 / Njoftim mbi perfundimin e fazes se vleresimit te kandidateve

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” (i ndryshuar), si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave (i ndryshuar), njofton përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve për pozicionin 1 (një) vend vakant “Specialist i Projekteve” - Kategoria: III-b, si më poshtë:
Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpall përfundimin e fazës së vlerësimit të kandidatëve pa asnjë të përzgjedhur fitues për pozicionin “Specialist i Projekteve”, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Projekteve.
 Njoftime

Mbylle