Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”, pa kandidatë

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”, pa kandidatë.
 
Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; si dhe të Kreut II dhe III, të vendimit nr. 242 të Këshillit të Ministrave, datë 18.3.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njoftojmë përfundimin e procedurës për “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”, për konkursin e shpallur 1 (një) vend vakant për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”, pa kandidatë.Njoftime

Mbylle