Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

5 gusht 2020 / Njoftim per emerimin e Drejtorit te Shkolles se Magjistratures

   NJOFTIM
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, i mbledhur më datë 28.07.2020, bazuar në pikën 1/c të nenit 248 dhe 250 të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” emëroi me unanimitet z. Arben Rakipi, Drejtor të Shkollës së Magjistraturës, për një mandat katërvjeçar.Njoftime

Mbylle