Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2019

 •       Jeta Juridike Nr.1 Viti 2019
Tabela përmbledhëse
 
 • Artikuj teorikë.
Dr. Arta VORPSI - Liria e besimit fetar dhe shekullarizmi kushtetues - disa refleksione mbi neutralitetin e shtetit në çështjet fetare
 
MA. Kaliona NUSHI - Sksesi i individit në Gjykatën Kushtetuese
                       
 • Opinione dhe debat juridik.
Dr. Denar BIBA - Neni 17 i Kushtetutës së Shqipërisë i komentuar– një këndvështrim filozofik -
 
 • Njohje me legjislacionin.
Av. Artan HAJDARI - Largimi dhe përjashtimi i ortakut
                                                                                                     
 • Njohje me praktikën gjyqësore.
Prof. asoc. dr. Flutura KOLA TAFAJ  - Rivendosja në afat në procesin   gjyqësor civil
 
 • Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike.
Dr. Erind MERKURI- gjykimi mbi pajtueshmërinë e akteve normative  me marrëveshjet ndërkombëtare
 
 • Shkrime nga juristë të rinj.
Ardit KUKA & Mirjan MUSTAFAJ - Begatimi pa shkak në të drejtën administrative     
 
             
 
 •       Jeta Juridike Nr.2 Viti 2019
  Tabela përmbledhëse
 
 • Rubrika 1 - Artikuj teorikë.
Spiro SPIRO -Aspekte formalo-juridike dhe të përmbajtjes në këndvështrimin e doktrinës dhe të praktikës gjyqësore të togfjalëshit “dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova”, si kusht themelor në procesin e caktimit të masave të sigurimit personal.
 • Rubrika 2 – Opinione dhe debat juridik.
Prof. asoc. dr. Luan VELIQOTI - Identifikimi kriminalistik dhe aspekte
të zbatimit në praktikë
 • Rubrika 3 – Njohje me praktikën gjyqësore.
Prof. asoc. dr. Skerdian KURTI& Enida LAMÇE (SHAMETI) -  Subjekti i posaçëm në veprën penale  të shpërdorimit të detyrës
 • Rubrika 4   -  Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës.
Erlanda AGAJ, Gëzim SPAHIU, Thomaidha ROÇA - Ndihma e ndërsjellë juridike në procedimet penale të trafikimit të narkotikëve. Sfidat e një shteti jo anëtar të BE-së
 
 • Rubrika 5 -  Artikuj të Spikatur “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”.
Yves GAUDEMET - Kushtetuta dhe pasuritë publike - Përktheu: Rudina SHIROKANjoftime

Mbylle