Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

30 tetor 2019 / Njoftim fituesi, për konkursin e zhvilluar për 1(një) vend vakant “Sekretar Shkencor për Formimin Fillestar”, me kandidatë

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; si edhe të kreut VII të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njoftojn rezultatin përfundimtar për pozicionin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”.
Komisioni i Brendshëm, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesin e konkursit për pozicionin Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, i renditur i pari, si më poshtë:
  1. Znj. Jonida DragotiNjoftime

Mbylle