Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

16 korrik 2021 / NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, njofton rezultatin përfundimtar për pozicionin 1 (një) vend vakant “Specialist Protokoll - Arkivë” - Kategoria: III-b
 
Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Specialist Protokoll - Arkivë”, në Sektorin e Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore, si më poshtë:
 
  1. Edesa Naqo  me 73 pikëNjoftime

Mbylle