Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Botime 2014-2016

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
 
Padia “Pauliana” në legjislacionin shqiptar.
-     Oltjona GOXHA                                                                                            fq. 9
 
Përgjegjësia civile jashtëkontraktore si rezultat i përdorimit
të mjeteve motorike.
-     Ersida BAJGORA                                                                                         fq. 47
 
Provat atipike në procesin civil.
 -    Besjana GARXENAJ                                                                                    fq. 83
 
Vështrim  i përgjithshëm mbi  fajin  në të Drejtën Penale.
 -    Ergys GASHI                                                                                                 fq. 135
 
Barra e provës në paditë për mbrojtjen  e të drejtave reale. Barra e provës
në padinë e kërkimit dhe kthimit të sendit.
-     Semiramis HOXHOLLI                                                                                fq. 161
 
Marrëdhënia midis procesit administrativ dhe procesit  civil.
 -    Bevis SHEHAJ                                                                                               fq. 187
 
Shqyrtimi i pavlefshmërisë  së akteve dhe papërdorshmëria
e provave  në gjykimin e shkurtuar.
-          Vitjuna MATA                                                                                               fq. 207
 
Procedimi penal – hetimet paraprake.
 -    Esmeralda NDOCI                                                                                        fq. 235
 
Specifikat dhe problematikat e kontratës së sipërmarrjes
në ndërtim. Problematikat e hasura në praktikën gjyqësore
-     Fildeze HAFIZI                                                                                          fq. 275            
 
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore penale të huaja.
 -    Blerta HAMZA                                                                                               fq. 299
 
Zgjidhja e marrëdhënieve të punës nga punëdhënësi.
 -    Artan JAHOLLARI                                                                                       fq. 335

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
 Paditë që nuk mund të ngrihen dhe problemet
e praktikës gjyqësore
      -      Besmir STROKA                                                                  fq. 9
 
Ndërhyrja e detyruar
-      Esmerilda HABILI                                                                fq. 25
                                                           
Elementet perberes te padise per
kerkimin e trashegimit
-           Nertila KAPE                                                                         fq. 53
 
Sigurimi i padisë në vështrim krahasues dhe praktika
Gjyqësore shqiptare në lidhje me të
-     Armela HASANTARE                                                             fq. 80
 
Format e testamentit
 -    Matilda FETAU                                                                      fq. 95
 
Fazat e procedimit provues dhe roli i gjykatës
 në këtë proces
 -    Ina HOXHAJ                                                                          fq. 117
 
Pronësia në konventën evropiane të të
drejtave të njeriut
-    Gentian MARKU                                                                      fq. 176
 
Roli i gjykatës gjatë hetimeve paraprake
dhe në fazën paragjyqësore
-    Yrfet SHKRELI                                                                             fq. 221
 
Ekstradimi për jashtë shtetit. Problemet praktike
-   Paulin ÇERA                                                                             fq. 250

PËRMBAJTJA

KREU I   NJOHURI TË PËRGJITHSHME

 
A.     NATYRA, LINDJA DHE ZHVILLIMI I LEGJISLACIONIT DOGANOR
 
B.     SHËRBIMI DOGANOR, MISIONET
 
KREU II    FAKTORËT MBI BAZËN E TË CILËVE ZBATOHEN DETYRIMET E IMPORTIT OSE EKSPORTIT DHE MASAT E TJERA
NË KUADËR TË TREGTISË NDËRKOMBËTARE
 
A.    TARIFAT DOGANORE DHE KLASIFIKIMI TARIFOR I MALLRAVE
 
B.     VLERA DOGANORE
 
KREU III   BORXHI DOGANOR
 
KREU  IV   PROCEDURAT DOGANORE
 
KREU V   OPERACIONE TË PRIVILEGJUARA
 
KREU VI   REGJIMET E POSAÇME DOGANORE
 
KREU VII   SHKELJET NË FUSHËN E DOGANAVE

Ne maj te 2016 eshte botuar libri i autorit amerikan Donald P. Kommers, me titull: “Jurisprudencë Kushtetuese e Republikës Federale të Gjermanisë”, të përkthyer nga Petrit Plloçi, ish anëtar i Gjykatës Kushtetuese.

Eshte botuar libri “Gjyqtari në Demokraci”, e AHARON BARAK – ish Kryetar i Gjykatës së Lartë të Izraelit.
Libri është botuar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, SOROS.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eshte botuar libri “Konfliktet gjyqesore te punes nen kendveshtrimin gjinor”, e Prof. Dr. Mariana Semini-Tutulani – Tirane 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eshte botuar libri “Çeshtje familjare e martesore dhe barazia gjinore-Roli i gjykates”, e Prof. Dr. Arta Mandro-Balili – Tirane 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
1.      Të përbashkëtat dhe të dallueshmet ndërmjet kontratës së
koncesionit dhe kontratave të tjera të ngjashme me të
Arben DOSTI                                                                                   fq. 5
 
2.      Roli i veçantë i gjykatës në çështjet e lëshimit të autorizimit për
tjetërsimin  e pasurisë së të miturit kundrejt respektimit të
parimit të interesit më të lartë të fëmijës
 – Aurel ARAPI                                                                                   fq. 15
 
3.      Diskrecioni si moment esencial në vlerësimin e provave
Atalanta ZEQIRAJ                                                                              fq. 42
 
4.      Rekursi në procesin civil dhe kufijtë e shqyrtimit
të Gjykatës së Lartë
 -  Enkelejda KAPEDANI                                                                    fq. 90
 
5.      Aspekte procedurale të parashkrimit të padisë
–  Flojera DAVIDHI                                                                           fq. 122
 
6.      Risitë e gjykimit administrativ nën kontekstin
e ligjit, “Per organizimin dhe funksionimin e
 gjykatave administrative dhe  Zgjidhjen e
 mosmarrëveshjeve administrative”
 – Genti DOKOLLARI                                                                          fq.149                                                                                                                                             
7.      Kontrata dhe kushtet e saj
 – Ejona LAZELLARI                                                                         fq. 170
 
8.      Bashkëpunimi gjyqësor ndërkombëtar në marrjen
e provave jashtë shtetit
-          Ylli PJETËRNIKAJ                                                                       fq. 235
 
9.      Afatet për dhënien e vendimeve të arbitrazhit
ekzekutimi i vendimeve të dhëna me vonesë
-          Silvana ÇINARI                                                                            fq. 260
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRMBAJTJA E LËNDËS
 
 
Garancia e pavarur bankare dhe dorëzania 
-          Nurjeta TAFA                                                           fq. 5 
Gjykimi në apel sipas kodit të procedurës penale.
Problemet dhe praktika gjyqësore                         
-          Aida CAKAJ                                                            fq. 35
Shuarja e veprës penale e dënimit
-          Andi POGAÇE                                                          fq. 67
Pyetja e të pandehurit.  Trajtim teorik dhe
praktik i saj si provë                                                                                                 
-          Armanda XHAFERRI                                               fq.103
 
Kushti Penal
-          Elsa ULLIRI                                                               fq. 124
 
Standardi i të provuarit në procesin penal
dhe praktika gjyqësore
     -      Olger RUMNICI                                                      fq. 142
 
Rishikimi në procesin penal
-          Eglantina SHEHU                                                    fq. 169
 
Politika e caktimit të dënimit
-          Saimir SMAKA                                                         fq. 207
 
Konkurrimi i veprave penale.
-          Sokol PINA                                                              fq. 229                             
 
ADR – Macedonian perspectives towards mediation
-          Prof. d-r sci. Toni Deskoski&
Vangel Dokovski, LLM                                                    fq. 262
 Njoftime

Mbylle