Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

  Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

   
  REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
  SHKOLLA E MAGJISTRATURËS SË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
   
   
   
  Nr. Rendor [1]
  Data e kërkesës[2]
  Objekti i kërkesës[3]
   
   
  Data e përgjigjes[4]
  Përgjigje[5]
   
  Mënyra e përfundimit të kërkesës[6]
  Tarifa[7]
   
   
  1.
  17.03.2021
  Informacion lidhur me z.G.M
  19.03.2021
  Përgjigje
  E plotë
  Nuk ka
  2.
  16.04.2021
  Informacion lidhur me procedurat e provimit, si dhe informacion lidhur me znj.A.M dhe z.A.M
  23.04.2021
  Përgjigje
  E plotë
  Nuk ka
  3.
  19.04.2021
  Informacion lidhur me kriteret e pranimit në SHM
  27.04.2021
  Përgjigje
  E plotë
  Nuk ka
  4.
  24.05.2021
  Informacion lidhur me znj.E.Sh, nëse figuron në cilësinë e ekspertit/lehtësuesit pranë SHM
  09.06.2021
  Përgjigje
  E plotë
  Nuk ka
  5.
  01.06.2021
  Informacion për kopje elektronike të tezës së provimit për vitin akademik 2021-2022
  17.06.2021
  Përgjigje
  E plotë
  Nuk ka
  6.
  01.06.2021
  Informacion nëse znj.A.M bën pjesë në hartimin e tezave apo në komisionin e vlerësimit të kandidatëve për magjistratë
  07.06.2021
  Përgjigje
  E plotë
  Nuk ka
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  [1] Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
  [2] Data e regjistrimit të kërkesës
  [3] Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
  [4] Data e kthimit të përgjigjes
  [5] Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
  [6] Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
  [7] Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.
   
  Shënim:
  Rregjistri përditësohet çdo 3 (tre) muaj.  Njoftime

  Mbylle