Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike Viti 2015

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2015

 
Tabela Përmbledhëse
 
 
Rubrika  - Artikuj teorikë
 
-          Prof.Dr. Skënder KAÇUPI - Analizë juridiko-penale e tipareve të veprimit në kohë të ligjit penal.
-          Dr. Ilir PANDA                  - Rruga “e gjatë” dhe “e mundimshme” e vendimit nga shpallja deri nëdorëzimin etij.
 
Rubrika  – Opinione dhe debat juridik
 
-          Altin SHKURTI                -  Mbi parashkrimin fitues
-          Ll. M. Kaliona NUSHI      - Jurisprudenca në sistemin e burimeve të së drejtës
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore
 
-          Rezarta MATAJ                 -    Rishikimi i dispozitave të dëmit jashtëkontraktor, kërkesë e kohës.
 
Rubrika  – Shkrime nga juristë të rinj.
 
-          Ejona LAZELLARI           -     Mbrojtja e servituteve dhe problemeve të praktikës gjyqësore
 
Rubrika    – Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
-          SHTOJCA  I:   E Shoqatës  Amerikane të Avokatisë 
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2015
 
 
Tabela Përmbledhëse
 
Rubrika: Artikuj Teorik
 
1.      Prof.Dr.Shamet Shabani  - Koment   mbi disa  vendime të  kolegjit  Administrativ të Gjykatës  së Lartë;
 
2.      Dr. Sokol Berberi - Delegimi legjislativ dhe kufizimet kushtetuese;
 
Rubrika: Njohje me praktikën gjyqësore
 
3.      Medi Bici - Kontratat administrative në prokurimet publike;
 
4.      Ornela Naqellari - Shpronësimi. Problematika gjyqësore që ekziston në këtë drejtim;
 
Rubrika: Opinione dhe Debat Juridik
 
5.      Florjan Kalaja - Dilema kushtetuese mbi rivendosjen në afat të së drejtës së ankimit nëprocesin civil;
 
6.      Jonida Rystemaj - Problematika ligjore lidhur me përkufizimin e instrumenteve financiarë;
 
Rubrika: Njohje me përvojën ndërkombëtare
 
7.      Klentiana Mahmutaj - Korrupsioni si mbrojtje ne arbitrazhin ndërkombëtar;  model ne rritje apo alarm fals;
 
 
Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2015
 
 
Tabela Përmbledhëse
 
 
Rubrika  - Artikuj teorikë
 
-          Prof. Asoc. Evis Alimehmeti,  Doc. Fjoralba Caka -  Reflektime mbi zbatimin e të drejtës së Bashkimit Evropian në fazën e para- anëtarësimit të vendeve kandidate, në perspektivën e Shqipërisë dhe vendeve të rajonit.
 
-          Federica Boti  -   Prona e besimeve fetare midis pengesë ose kompensimin e pronave të konfiskuara dhe blerjen e ri pasurive në Shqipëri.
 
Rubrika  – Njohje me praktikën gjyqësore
 
-          Prof. Asoc.Dr.  Ferdinand Elezi - Kuptimi, objekti dhe elementët e provës penale 
 
Rubrika  – Opinione dhe debat juridik
 
-          Altina Nasufi  -   Juridiksioni, kompetenca e gjykata administrative
 
Rubrika  – Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
 
-          Sokol Bana - Risitë e Draft Protokollit 16 te KEDNJ-se.
 
Rubrika  – Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”
 
-          Natalie FRICERO  - Cilësia e vendimeve të drejtësisë në kuptim të nenit 6 § 1 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
 
Aktivitete të Shkollës së MagjistraturësNjoftime

Mbylle