Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

3 dhjetor 2020 / Njoftim mbi rezultatin për konkursin Ngritje në detyrë 1 vend vakant Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
Njoftim mbi rezultatin për konkursin “Ngritje në detyrë” 1 (një) vend vakant “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.3.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” njofton rezultatin përfundimtar për “Ngritje në detyrë”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”. Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpall rezultatin/et për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Formimit Fillestar”. Kandidati fitues është:
 
1. Rinald Pacara me 83.2 pikëNjoftime

Mbylle