Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST ARKIV – PROTOKOLLI/ SEKRETAR DREJTORI”, PA KANDIDATË

    Shkolla e Magjistraturës 

NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR PËR VENDIN VAKANT “SPECIALIST ARKIV – PROTOKOLLI/ SEKRETAR DREJTORI”, PA KANDIDATË
 
Në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, të ndryshuar; si dhe të kreut II “Pranim në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive” të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar, njoftojmë përfundimin e procedurës për “Pranim në shërbimin civil”, për konkursin e shpallur 1 (një) vend vakant për pozicionin “Specialist arkiv-protkolli/Sekretar drejtori”, pa kandidatë të kualifikuar.Njoftime

Mbylle