Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

22 tetor 2019 / Njoftim mbi kandidatët fitues, për konkursin e zhvilluar për 1(një) vend vakant “Sekretar Shkencor për Formimin Fillestar”, me kandidatë

       SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
 
Shkolla e Magjistarturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut VII të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për lëvizje paralele njofton se, për pozicionin:
 
1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas pikëve të grumbulluara) janë: 
 
  1. Znj.Jonida Dragoti
  2. Znj.Alma ZiliNjoftime

Mbylle