Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

19 nëntor 2019 / Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele” per konkursin Specialist arkiv protokoll/Sekretar Drejtori, me kandidatë

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për përfundimin e procedurës për vlerësimin paraprak “Lëvizje paralele”, për konkursin “Specialist arkiv protokolli/ Sekretar drejtori”, me kandidatë.
 
Në zbatim të nenit 25, Kreu V, të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; Kreut VII të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” njoftojmë përfundimin e procedurës për “Lëvizje paralele”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin Specialist arkiv protokolli/ Sekretar drejtori”, si më poshtë:
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Specialist arkiv protokolli/ Sekretar drejtori”, pranë Shkollës së Magjistraturës, kandidaturat e paraqitura brenda afateve të përcaktuara në njoftimin e datës 6.11.2019, janë: znj.Alma Zili dhe znj.Kleona Bahja. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, u konstatua se kandidatja znj.Alma Zili i plotëson kushtet për lëvizje paralele dhe në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, kreu V “Lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë”, nenit 25 dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, Kreu VII “Lëvizja paralele në kategorinë ekzekutive”, kjo procedurë mbyllet me 1(një) kandidaturë të vlefshme pas procedurës së vlerësimit paraprak që është:
 
1)      Znj. Alma Zili
 
Njoftojmë se, intervista me gojë do të zhvillohet në mjediset e Shkollës së Magjistraturës në dt.26.11.2019, ora 11.00.Njoftime

Mbylle