Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

29 korrik 2020 / Njoftim per shpalljen e vendit vakand per Pedagog te brendshem ne Shkollen e Magjistratures

      SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
Këshilli Drejtues

NJOFTIM
 
Këshilli Drejtues i Shkollës se Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë shpall vakand një vend, Pedagog i Brendshëm në Shkollën e Magjistraturës. Për shkak të nevojave të sistemit të drejtësisë për magjistrat (gjyqtar, prokuror), Keshilli Drejtues vlerëson që kandidatët aplikant për vendin vakant të pedagogut të brendshëm të preferohen nga rradhët e profesionistëve të spikatur të fushës juridike, akademike etj. Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve fitues janë përcaktuar në nenin 264, të Ligjit nr. 115/2016 «Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë », si dhe në nenin 66 dhe Aneksin 11 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës: Ligji parashikon se pedagogët e brendshëm zgjidhen nga radhët e juristëve më të shquar; me eksperiencë mbi 15-vjeçare si juristë, gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe me eksperiencë mësimdhënëse si pedagogë të brendshëm në sistemin universitar ose si pedagogë të jashtëm e të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës, me eksperiencë mbi 10 vjet.
Aplikantët duhet të paraqesin pranë sekretarisë së Shkollës së Magjistraturës, kërkesën e tyre dhe dokumentat bashkëngjitur, brenda datës 15.09.2020. Cdo aplikant duhet të marrë nga sekretaria e Shkollës, numrin e regjistrimit në protokoll të kërkesës për aplikim.
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së MagjistraturësNjoftime

Mbylle