Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për konkursin e zhvilluar 1 (një) vend vakant Përgjegjës i teknologjisë së informacionit me kandidatë

Shkolla e Magjistraturës 

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, si dhe të Kreut III të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.3.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se, për pozicionin:

1 (një) vend vakant “Përgjegjës i teknologjisë së informacionit
 
Kandidati fitues është:
 
1.      Z.Skënder Dauti    Njoftime

Mbylle