Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per shpallje vendi vakant sekretar titullari

  • Për shpalljen e vendit vakant: 1 (një) vend vakant Sekretar titullari
 
1. Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin është: Zbatimi i ligjeve, vendimeve e detyrave të përcaktuara në Rregulloren e Shkollës së Magjistraturës; organizimi dhe shfrytëzimi i të gjitha burimeve për realizimin e detyrave të ngarkuara nga Drejtori.
 
2. Kriteret për aplikim:
- Të gëzojnë zotësi të plotë për të vepruar;
- Të jetë i/e aftë për punë;
- Të mos jetë i dënuar penalisht me një vendim gjykate të formës së prerë;
- Të gëzojë integritet moral dhe profesional dhe të mos jetë marrë ndaj tij/saj, masë disiplinore për cënim të rregullave të etikës.
 
3. Dokumentacioni i kërkuar për t’u paraqitur:
 
1.      Kёrkesё pёr vendin vakant;
2.      Jetëshkrim;
3.      Fotokopje të diplomës dhe listёs sё notave (përfshirë edhe diplomën Bachelor);
4.      Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë), nёse ka;
5.      Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet
pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrim;
6.      Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
7.      Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
8.      Dёshmi penaliteti.
 
4. Mënyra dhe afatet e dorëzimit:  Kandidatët e interesuar për këtë vend vakant duhet të dorëzojnë dokumentacionin në protokollin e Shkollës së Magjistraturës, adresa: Shkolla e Magjistraturës, Rruga “Ana Komnena”, godina e Polit të Drejtësisë, Tiranë, brenda datës 11 janar 2020.
 
5. Mënyra e përzgjedhjes: Vetëm kanditatët e përzgjedhur do të kontaktohen me telefon apo email (nëse kanë), për datën dhe orën e zhvillimit të intervistës.Njoftime

Mbylle