Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

27 mars 2020 / VENDIM “Per zhvillimin e procesit mesimor online, per shkak te situates se krijuar nga perhapja e COVID – 19” Nr.1 date 20.3.2020

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
VENDIM
“PËR ZHVILLIMIN E PROCESIT MËSIMOR ONLINE, PËR SHKAK TË SITUATËS SË KRIJUAR NGA PËRHAPJA E COVID – 19”
NR. 1 DATË 20.3.2020
 
Bazuar në nenet 253 dhe 254 të ligjit 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë“, si dhe në Vendimin nr. 18 “Për miratimin e planeve dhe programeve mësimore në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2019 – 2020” të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës, Këshilli Pedagogjik u mblodh më datë 20.3.2020, në një mbledhje të jashtëzakonshme të zgjeruar, të organizuar në mënyrë virtualeonlinesipas programit AnyDesk, me Teknikën e një “Joint Group Meeting”, (JGM), nëpërmjet aplikacionit https://meet.google.com/.
 
Mbështetur nëUrdhërin nr. 33, të datës 9 Mars 2020 “Për ndërprerjen e programit mësimor në Shkollën e Magjistraturëspër parandalimin e përhapjes së COVID – 19” të Drejtorit të Shkollës së Magjistraturës, Z. Sokol Sadushi, Këshilli Pedagogjik konstatoi se javën e parë vazhdoi komunikimi dhe mësimi në distancë me kandidatët për magjistratë, duke iu dërguar me email prezantimet e temave, të prezantimeve të regjistruara, të detyrave të kursit, si dhe të sesionit të parë eksperimental interaktiv online të së drejtës familjare, zhvilluar në datën 18 Mars 2020.
Për të konkluduar lidhur me metodologjinë më adekuate në kushtet aktuale, Këshilli Pedagogjik nga njëra anë, vlerësoi mundësitë e realizimit nga pikëpamja teknike dhe didaktike të sesioneve interaktive online dhe, nga ana tjetër, mori në shqyrtim me shumë seriozitet edhe mendimet e kandidatëve të dërguara me email z. Arben Rakipi në datën 18.03.2020.
Për sa më sipër, Këshillli Pedagogjik i Shkollës së Magjistraturës, me unanimitet,
 
VENDOSI:
 
1.     Vazhdimin e procesit mësimor në përmbushje të Planit dhe Programit mësimor për vitin e parë akademik 2019 – 2020, i cili do të realizohet në mënyrë të unifikuar për të gjitha kurset me metodën e trajnimit në distancë me grupe të bashkuara on line me teknikën e një “Joint Group Meeting”,(JGM) për sa kohë do të vazhdojë gjendja e krijuar.
2.     Orë mësimore në auditor do të quhet edhe orë mësimore në auditorin online, nëpërmjet aplikacionit https://meet.google.com/.
3.     Brenda metodës interaktive online JGM, pedagogët e brendshëm dhe të jashtëm kanë liri akademike që të përzgjedhin në mënyrë të pavarur skenarin e interaktivitetit dhe të prezantimit online.
4.     Mësimi do të zhvillohet online, nëpërmjet metodës “meet – caller”, i ndarë në dy klasa, sipas një orari të përcaktuar mësimor, i ndarë në 5 (pesë) ditë të javës, në një maksimum prej 3 orësh në ditë. Koha e kontaktit virtual on line do të zerë 50% të kohës mësimore dhe 50% tjetër e kohës mësimore për cdo lëndë do të llogaritet si punë e pavarur për kandidatin për përgatitjen e punimeve, detyrave, ushtrimeve, dhe, si punë e pavarur e pedagogut për korrigjimin e tyre, komunikimin me email, kthimin e përgjigjeve për detyrat, etj.
5.     Ky vendim dë të jetë në fuqi deri në rifillimin e procesit mësimor në ambjentet e Shkollës së Magjistraturës.
6.     Pjesë e këtij vendimi është edhe Relacioni i mbledhjes së Këshillit Pedagogjik që trajton mënyrën e aplikimit të këtij vendimi nga pedagogët dhe kandidatët për magjistratë.
7.     Vendimi i Këshillit Pedagogjik, datë 20.03.2020 do t’i përcillet për dijeni edhe Këshillit Drejtues të Shkollës me qëllim vlerësimin nga ky organ të ekuivalentimit të programit të mësimit në auditor me programin e trajnimit në distancë sipas parashikimeve të këtij vendimi.
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.Njoftime

Mbylle