Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim per shpalljen e vendeve vakante per kandidate per magjistrate 2021-2022

           SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATË PËR MAGJISTRATË
 
Njoftohen të gjithë të interesuarit, që dëshirojnë të konkurrojnë në Shkollën e Magjistraturës, se:
Në zbatim të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, fillojnë regjistrimet për provimin e pranimit për kandidatë për magjistratë për vitin akademik 2021-2022.
Numri i vendeve vakante për pranimin në Programin e Formimit Fillestar për vitin akademik 2021-2022, do të jetë 60 kandidatë për magjistratë, nga të cilët 35 profili gjyqtarë dhe 25 profili prokurorë.
Regjistrimi i kandidatëve për magjistratë do të bëhet në sekretarinë shkencore të Programit të Formimit Fillestar pranë Shkollës së Magjistraturës në periudhën 1 shkurt - 28 shkurt 2021, nga ora 9.00 – 14.00 (Godina e re, “Poli i Drejtësisë”, rruga “Ana Komnena”, Tiranë).
Kandidati për magjistrat që do të regjistrohet për të marrë pjesë në provimin e pranimit në Shkollën e Magjistraturës duhet të plotësojë këto kushte:
 1. të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 2. të jetë shtetas shqiptar;
 3. të ketë përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi, me diplomë “Master i shkencave”, ose të barasvlershëm me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë”, referuar nenit 124 të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë”. Diplomimi i tyre duhet të mbështetet në përfundimin e një programi sipas sistemit të Bolonjës 5-vjeçar, ose të jetë diplomuar si “Jurist” me një diplomë universitare të fituar para përshtatjes së studimeve sipas sistemit të Bolonjës në një program 4-vjeçar, e cila është ekuivalente me një Diplomë të Integruar të Nivelit të Dytë, (DIND)”;
 4. të ketë notë mesatare të përgjithshme mbi 8 (tetë), si dhe notë mesatare mbi 8 (tetë) për grupin e lëndëve kryesore, ku përfshihen: e drejta civile dhe e detyrimeve, e drejta penale, (pjesa e përgjithshme dhe pjesa e posaçme), procedura civile, procedura penale, e drejta administrative dhe e drejta kushtetuese. Për të diplomuarit “Jurist”, në programe në gjuhë të huaj, parashikohet një koeficient vështirësie i barabartë me 1.2, i cili do të ponterojë mesataren e tyre faktike.
 5. të ketë kryer, me pikët minimale të përcaktuara nga Shkolla e Magjistraturës, studimet universitare për drejtësi në një vend anëtar të Bashkimit Europian dhe të ketë marrë një diplomë të barasvlershme me të, sipas përcaktimeve të legjislacionit të arsimit të lartë”, e njësuar sipas rregullave për njësimin e diplomave të parashikuar me ligj:
 6. të ketë të paktën tre vjet përvojë profesionale aktive me kohë të plotë si jurist, pas diplomimit në ciklin e plotë të studimeve universitare, në sistemin gjyqësor ose të prokurorisë, në administratën publike, profesionet e lira ligjore, mësimdhënie në fakultetet e drejtësisë, ose në çdo pozicion tjetër të barasvlershëm me to, në sektorin privat ose organizatat ndërkombëtare; Sqarim: Në pozicionet e punës ku nuk është i përcaktuar qartë emërtimi "Jurist", atëherë i referohemi përshkrimeve të punës përkatëse. 
 7. të mos jetë dënuar me vendim penal të formës së prerë;
 8. të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore, si dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
 9. të mos jetë anëtar i partive politike në kohën e kandidimit;
 10. të mos ketë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 1990;
 11. të mos ketë qenë bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve sekrete.
 
Kandidati, për regjistrim, duhet të paraqesë dokumentet e mëposhtme, ose kopje të tyre të noterizuara:
1.     Në dosjen personale për regjistrim, studenti duhet të paraqesë dokumentet e mëposhtme, ose kopje të noterizuara të tyre:
a)     kërkesën personale, ku të parashtrojë shkaqet e motivimit për të ndjekur Programin e Formimit Fillestar, kërkesën për profilin e zgjedhur si gjyqtar, prokuror. Kërkesa plotësohet në formularin unik që shpërndahet nga Shkolla e Magjistraturës (Aneksi 1). Në rast se aplikanti ka zgjedhur më shumë se një profil si magjistrat, atëherë dosja me dokumentacionin e aplikimit do të përcillet në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ose në Këshillin e Lartë të Prokurorisë;
b)     deklaratën ku të garantojë vërtetësinë e dokumentacionit që paraqet, e përmbushur sipas një formulari të parashikuar në Aneksin 1 të kësaj Rregulloreje;
c)     diplomat universitare dhe pasuniversitare për studimet që ka ndjekur;
d)     dëshmi/certifikatë të mbrojtjes së një prej pesë gjuhëve zyrtare të Bashkimit Europian: anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht dhe spanjisht, mbi bazën e testeve ndërkombëtare, të njohura nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Nëse individi ka fituar një diplomë universitare të një programi studimi për drejtësi, të kryer në një nga vendet e Bashkimit Europian dhe në programin mësimor të studimeve është vlerësuar edhe për njërën prej këtyre pesë gjuhëve të huaja, diploma e fituar shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kriteri;
e)     jetëshkrimin;
f)      kartën e identitetit;
g)     vetëdeklarimin për gjendjen gjyqësore;
h)     raportin mjeko-ligjor për aftësimin e tij të përgjithshëm dhe të specializuar në kuadër të kryerjes së detyrës si magjistrat apo profesionist në sistemin e drejtësisë;
i)      dëshmi, vërtetime dhe rekomandime nga persona dhe institucione ku kanë punuar tri vitet e fundit;
j)      vërtetim nga punëdhënësi i fundit që nuk është larguar nga detyra për shkaqe disiplinore, si dhe nuk ka masë disiplinore në fuqi;
k)     deklaratën që vërteton se nuk është anëtar i partive politike në kohën e kandidimit;
l)      deklaratën që nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga Sigurimi i Shtetit përpara vitit 1990; si dhe nuk ka qenë bashkëpunëtor, informator, ose agjent i shërbimeve sekrete;
m)   librezën e punës që të vërtetojë periudhën e vjetërsisë në punë, vërtetime të lëshuara nga organet e sigurimeve shoqërore që tregojnë kontributet e derdhura për shkak të punësimit në vite ose, kur është rasti detyrimet tatimore të derdhura në vite për shkak të zhvillimit të profesioneve të lira juridike.
 
2. Një fotografi;
3. Mandat pagese për regjistrimin në vlerën 10.000 lekë.
 
Konkurrenti, i cili do të aplikojë për kandidat për magjistrat në të dy profilet, gjyqtar dhe prokuror, duhet të paraqesë dokumentet e mësipërme, ose kopje të tyre të noterizuara në 3 (tri) kopje, një kopje e noterizuar dhe dy fotokopje. Brenda datës 15 mars, Shkolla e Magjistraturës, nëpërmjet një komisioni të ngritur për verifikimin e dokumentacionit të mësipërm, kryen një vlerësim paraprak, nëse kandidati i përmbush kriteret e kandidimit. Shkolla ka të drejtën e verifikimit kryesisht të vërtetësisë së dokumentacionit që paraqitet nga kandidatët dhe ka të drejtë të kërkojë informacion shtesë.
Dokumentacioni me kërkesat e plotësuara nga ana juaj do të depozitohen pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor për aplikantët që kanë përzgjedhur profilin e gjyqtarit dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për aplikantët që kanë përzgjedhur profilin për prokuror.
Provimi i pranimit do të organizohet me shkrim në dy faza.
Data e zhvillimit të provimit të pranimit do të shpallet në një moment të dytë, në varësi të rregullave që diktohen nga situata e pandemisë COVID-19.
Konkurrentët fitues për kandidatë për magjistratë të Testit Profesional, që kanë arritur 60% të pikëve totale, të renditur në 60 vendet e para, duhet të kalojnë në një testim të lidhur me shëndetin mendor dhe psikologjik.
 
Ky testim do të realizohet në mjediset e Shkollës së Magjistraturës përgjatë disa ditëve, të cilat do t’u bëhen me dije kandidatëve fitues pas shpalljes së rezultateve të fazës së dytë.
 
Konkurrentët, në të gjitha fazat e organizimit të provimit të pranimit, duhet të kenë me vete dokumentin e identifikimit.
Programi i provimit të pranimit (ku do të gjeni edhe listën e lëndëve që do të shërbejnë si bazë për testimin) është publikuar në faqen e internetit të Shkollës www.magjistratura.edu.al. Programi i provimit i përgjigjet të dyja fazave të provimit: testi i inteligjencës, gjuhë shqipe, psikologji dhe komunikim, legjislacioni i BE-së, marrëdhënie ndërkombëtare, e drejtë e krahasuar (parimet e përgjithshme), histori, etikë profesionale, e drejtë kushtetuese, e drejtë civile dhe e detyrimeve, procedurë civile, e drejtë penale, procedurë penale, e drejtë administrative, e drejtë familjare, e drejtë tregtare, e drejtë e punës.
Për më shumë informacion vizitoni faqen tonë të internetit: www.magjistratura.edu.al ose kontaktoni me Shkollën e Magjistraturës në adresën e e-mail-it info@magjistratura.edu.al
 
Ju urojmë suksese!
 
TABELAT ME ÇERTIFIKIMET E GJUHËVE TË HUAJ
Nr.
GJUHA ANGLEZE
1
IELTS
2
TOEFL Internetbased Test (iBT)
3
TOEFL Paperbased Test (ITP)
4
TOEIC
5
GESE
6
APTIS
7
Cambridge
 
Nr.
GJUHA FRANCEZE
1
TFI
2
DELF
3
TCF
4
TEF
 
 
Nr.
GJUHA ITALIANE
1
Peruggia
2
Sienna
3
PLIDA
 
Nr.
GJUHA GJERMANE
1
Goethe-Institut, Goethe Zentrum
2
TestDaF
3
OSD
 
Nr.
GJUHA SPANJOLLE
1
DELE

 Njoftime

Mbylle