Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2014

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Përmbledhëse

 • Rubrika: Artikuj Teorik
Prof.dr.Shamet Shabani& Dr.Alket Hyseni
 
Krime ne fushën e doganave. Aspekte te veprës penale e kontrabandës
 
 
 
 
 
 
 • Rubrika: Njohje me praktikën Gjyqësore
Dr. Altina Xhoxhaj& Dr. Elsa Toska
 
Liria ekonomike sipas nenit 11 të kushtetutës,  (trendi  i gjykatës kushtetuese drejt acquis në zbërthim të lirisë ekonomike)
 
 
 
 
 
 
Teuta Hoxha
 
Një vështrim mbi kontratën  e sipërmarrjes në legjislacionin  Aktual shqiptar dhe  aspekte të zbatimit të tij
 
 
 • Rubrika: Opinione dhe Debat Juridik
Dr. Suela Janina
 
E drejta ndërkombëtare zakonore në vendimet e gjykatave kombëtare
 
 
 
 
 
 
 
Elona Alvora
 
Aspekte të likuidimit të shoqërive tregtare“ (Likuidimi i zakonshëm)
 
 
 
 • Rubrika: Njohje me përvojën Ndërkombëtare
Msc. Besard Belegu
 
Liria e shprehjes si e drejtë themelore kushtetuese
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Aktivitete të shkollës së Magjistraturës 
 
 

Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela Përmbledhëse

 
 • Artikuj teorikë
 
Prof.Asc. Ersi Bozheku & Prof. Dr. Ismet Elezi
Përputhshmëria kushtetuese e ligjit 9754 datë 14.06.2007 “për përgjegjësinë
penale të personave juridikë”
 
Aleks Nikolli
Disa probleme teorike dhe praktike rreth veprave penale të falsifikimit të
dokumenteve dhe të mashtrimit.
 
Prof. Asc. Dr. Luljeta Buza & Prof. Asc. Dr. Fatmir Vrapi
Gjuha Angleze dhe Gjuha Shqipe në një Kontekst Ligjor.
 
 • Opinione dhe Debat Juridik
Alaudin MALAJ
Ndikimet e papërshtatshme mbi gjyqtarin dhe sistemin gjyqësor 
 
Valbona Bala (Pajo) MA
Sfidat e kontrollit kushtetues
 
 • Njohje me përvojën ndërkombëtare
Endri Papajorgji
Shoqëritë e kapitalit në shqipëri dhe turqi në të Drejtën e krahasuar
 
 • Njohje me praktikën gjyqësore
Mirela FANA
Përcaktimi i faktit juridik të atësisë. Tendencat bashkëkohore që shoqërojnë paditë
për vertëtimin dhe kundështimet e këtij fakti juridik
 
 • Shkrime nga juristët e Rinj
Dr. Ersida Teliti
Instituti i shpërblimit të dëmit në kontratat e paketave turistike
 
 
Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2014
 
 

 Tabela Përmbledhëse

 
 • Rubrika:  Artikuj Teorik
Sokol Berberi                                     
Ligjvënësi dhe interpretimi gjyqësor i ligjit
 • Rubrika:  Opinion dhe debat juridik
Arben Rakipi                                      
Paramendimi
Shkëlzen Selimi                                   
Marrëveshja mes të pandehurit dhe prokurorit për pranimin e fajësisë
Besnik Maho                                     
Nocioni i “gjësë së gjykuar” në kuadrin e një vendimi gjyqësor të formës së prerë. Problematika gjyqësore që ekziston në këtë drejtim
 • Rubrika:  Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
Ledi Bianku                                       
Disa aspekte të zbatimit të konventës evropiane për të drejtat e njeriut në nivel kombëtar
Prof.Dr. Hamdi Podvorica & Prof. Dr. Arta Mandro                    
Pavlefshmëria e martesës. Vështrim krahasues i rregullimeve të Kodit të familjes të Kosovës dhe Kodit të familjes së Shqipërisë
 
 • Rubrika: Artikuj të spikatur nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtar
 
Louis Favoreu                                   
 Ligjshmëria dhe kushtetutshmëria
 
 • Rubrika: Shkrime nga juristet e rinj
 
Enkeleda Kapedani                        
Sigurimi i padisë në të drejtën procedurale civile. Probleme teorike dhe praktike
 
 
Jeta Juridike Nr.4 Dhjetor 2014
 
 
     Tabela Përmbledhëse
 
Nr.
Emër Mbiemër
Tema
Rubrikat
1
Prof. Asocc. Dr. Eralda Met’Hasani
Heshtja administrative: mos reagimi i administratës publike si vendimmarrje administrative
Artikuj teorikë
 
2
Vladimir Skënderi[1]
Lëshimi i urdhrit të ekzekutimit e ligji
Njohje me praktikën gjyqësore
3
Florjan Kalaja[2]
Kriza e “Res Iudicata” në procesin civil
Opinione dhe debat juridik
4
Anila Karanxha[3]
Pengesat  specifike të njerëzve në nevojë në realizimin e të drejtave të tyre në veprimtarinë e gjykatave
Opinione dhe debat juridik
5
 Mirjana Lazarova Trajkovska[4]
Liria e shprehjes dhe e drejta e respektimit të jetës private
Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
6
Arjan Vasjari
 Ermeneutika juridike si arsye për të shkuar
drejt qartësisë të së drejtës
Artikuj teorikë
 
 
7
LlM. Noela Ruço[5]
Zhvillimet e fundit në praktikën e GJEDNJ mbi zbatimin e vendimeve të saj     
Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike
8
Leonard F.M. Besselink
Identiteti kombëtar dhe kushtetues para dhe pas Lisbonës
Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”.
 
 
 
 
 
 
 • Rubrika 1 - Artikuj teorikë.
 • Rubrika 2 – Opinione dhe debat juridik.
 • Rubrika 3 – Njohje me legjislacionin e ri.
 • Rubrika 4 – Njohje me praktikën gjyqësore.
 • Rubrika 5 – Njohje me përvojën ndërkombëtare teorike dhe praktike.
 • Rubrika 6 – Shkrime nga juristë të rinj.
 • Rubrika 7 – Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
 • Rubrika  8  – Artikuj të Spikatur  “Botime e artikuj të përkthyer nga periodikë të ndryshëm ndërkombëtarë”.
 


[1] Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës
[2] Gjyqtar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë, Kolegji Civil.
[3] Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë
[4] Gjykatëse, Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut.
[5] Autorja është Drejtore e Drejtorisë së Kërkimeve dhe Botimeve në Gjykatën Kushtetuese dhe lektore e së drejtës kushtetuese. Njoftime

Mbylle