Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2002

Jeta Juridike Nr.1 QERSHOR 2002
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
Ariana FULLANI                                                                                                          
Përshëndetje lexuesve ...........................................................................................................5
 
ARTIKUJ TEORIKE
Thimjo KONDI
Shqyrtimi gjyqësor i ligjshmërisë së akteve administrative.............................................6
 
Sokol BERBERI
Parlamenti shqiptar me instrument të ri kontrolli. Eksperienca e juaj për hetimet parlamentare............................................................................................................................14
 
Av. Ilir Panda
Teknikat hetimore në krimet e vrasjes dhe veprimet e subjekteve proçedurale të ndjekjes penale gjatë hetimit të tyre............................................................................................................................................. 23
 
 OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Mendime lidhur me Ligjin Nr.8136, datë 31.07.1996
“Për Shkollën e Magjistraturës në Republikën e Shqipërisë”........................................32
 
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Sokol SADUSHI
Flonia TASHKO(Ma)............................................................................................................... 45
Mendime mbi projektligjin “Për disa ndryshime në Kodin e Punës’............................ 52 
Artan HOXHA
Ndërmjetësimi në gjykatë. Gjyqtari si lehtësues i zgjidhjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve gjatë proçesit gjyqësor......................................................................................................................................62  
 
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Vendim Nr.28, datë 21.02.2002 i Gjykatës Kushtetuese.................................................68 
Prof.Luan OMARII
Të Gjykatës kushtetuese........................................................................................................72
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKEE
Neri MARIKA, Dr.Xhezair Zagnjori
Në kuadër të përgjegjësisë penale ndërkombëtare........................................................74
Prof.As.Dr.Mariana Semini
Personat juridikë privatë. Vështrim krahasues..................................................................82
 
LIBRA TË RINJ
Promovime të librave të rinj juridikë.....................................................................................93
 
 VEPRIMTARITË E SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
Programi dhe kalendari i trajnimit vazhdues të gjyqtarëve dhe prokurorëve:realiteti dhe perspektivat për të ardhmen....................................................................................................................................97
 
 ENGLISH SUMMARYY
Permbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze............................................................103
 
 
 
 
Nr. SPECIAL Shtator 2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
  
Znj. Arian  Fullani-Drejtore e Shkollës së Magjistraturës.
Hapja e Konferencës.....................................................................................................5
 
Z.Rexhep Maidani-President i Republikës dhe Keyetar i Këshillit të Lartë të Drejtësisë.
Përshendetje ..................................................................................................................6
 
Z.Thimjo Kondi-Kryetar i Gjykatës së Lartë dhe Kryetar i Bordit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
Përshëndetje..................................................................................................................15
Z.Teodhori Sollaku-Prokuror i Përgjithshëm i Republikës dhe Zv/kryetar i Bordit
Drejtues të Shkollës së Magjistraturës.
Përshëndetje..................................................................................................................19
 
Z.Spiro Peçi-Ministër i Drejtësisë.
Përshëndetje..................................................................................................................23
 
Z.Jorgen Grunnet-Përfaqësues i Posaçëm i Sekretarit
Të përgjithshëm të Këshillit të Europës
Përshëndetje .................................................................................................................26
 
Z.Anthony Catalano-Këshilltar për Çështjet e Jashtme të Prokurorit të Përgjithshem dhe Përfaqësues i Departamentit të Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara.
Përshëndetje..................................................................................................................28
 
Z.Soren Knudsen-Përfaqësues i Programit të Ndihmës Danida të Qeverisë së Danimarkës për Shqipërinë.
Përshëndetje..................................................................................................................31
 
Zj.Ariana Fullani-Drejtore e Skollës së Magjistraturës
Një institut i fortë trajnimesh,parakusht i rëndësishëm për suksesin e reformës në drejtësi.............................................................................................................................33
 
 Z.Ervin Metalla-Gjyqtar në Gjykatën e rrethit Elbasan
Misioni i Shkollës së Magjistraturës nën këndvështrimin e gjyqtarit që vjen prej radhëvë të saj.....................................................................................................................................41
 
 Z.Andi Civici-Kandidat për Magjistrat (Profili Gjyqtar), viti dytë
Disa aspekte mbi formimin profesional të kandidatëve për magjistrat në Shkollën e Magjistraturës................................................................................................................44
 
Z. Arian Ndoja-Kandidat për Magjistrat (Profili Prokuror),
Viti i tretë, prokuroria e Rethit Durrës
Formimi fillestar dhe vazhdues i prokurorëve në Shkollën e Magjistraturës....48
 
English Summary.........................................................................................................53
Pamje nga punimet e konferencës.........................................................................65
 
 
Jeta Juridike Nr.2 NENTOR 2002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKE
Prof. Dr. Ismet Elezi
Roli i legjislacionit penal kunder recidivizmit............................................................4
 
Vangjel Kosta
Administirmi dhe vieresimi i provave - kerkese e domosdoshme
per te siguruar nje proçes te rregullt ligjor (gjyqesor). Lidhja e
administrimit te rregullt te provave me proçesin e rregullt ligjor..........................12
 
Thimjo Kondi
Shqyrtimi gjyqesor i ligjshmerise se akteve administrative.................................21
 
Dr. Fehmi Abdin
Kushtet dhe proçedurat e shqyrtimit te çeshtjeve lidhur me
ankimin kushtetues para Gjykates Kushtetuese shqiptare................................27
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Mendime lidhur me Ligjin nr. 8811, date 17.05.2001, “Per
Organizimin dhe Funksionimin e Keshillit te Larte te Drejtesise".....................33
 
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQESORE
Vendim nr. 186, date 23.09.2002 i Gjykates Kushtetuese..................................46
NJOHJE ME PERVOJEN NDERKOMBETARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
 
Ermira Shkurti(LL.M.)
(Ri)ndertimi ligjor post-konfliktual i Kosoves.........................................................53

 
Dimtir Bushati (LL.M.)
Tribunali Penal Nderkombetar per ish-Jugosllavine - institucion
që realizon balancen e kerkuar mes drejtesise dhe paqes...............................70
 
Jonida Vaso (MSc)
Arsyetimi i Rregullit Prinderor, pjese e Ligjit britanik.
”Për Krimin dhe Prishjen e Rendit", te vitit 1998...................................................82
 
Brunilda Jani
E drejta për nje proces te rregullt ligjor..................................................................94
 
LIBRA TE RINJ
Ermira Shkurti(LL.M)
Promovime të librave te rinj juridike......................................................................108
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti(LL.M)
Përmbledhje e disa arikujve në gjuhen angleze................................................110Njoftime

Mbylle