Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistes Jeta Juridike viti 2003

Jeta Juridike Nr.3 MARS 2003

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
                                                                           
ARTIKUJ TEORIKË
Arben Rakipi
Evazioni fiskal. Pasojat që vijne prej tij dhe legjislacioni yne fushës perkatese......4
 
Sokol Sadushi
Permiresimi i marrëdhenieve ndërmjet mediamve dhe gjykatave...........................14

Selim Kryeziu
Mirëbesimi...........................................................................................................................23
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Mendime lidhur me ndryshimet ne legjislacionin zgjedhor.......................................41
 
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Tefta Zaka...........................................................................................................................47

 Eralda Methasani
Enti publik, organ i administrates publike, si risi në legjislacionin
shqiptar dhe doktrinen juridike.......................................................................................55
 
NJOHJE ME
PRAKTIKËN GJYQËSORE
Vcndim nr. 3,
date 27.09.2002 l Kolegjeve të Bashkuara te
Gjvkates së Lartë…………………………………………………………….........….....65
 
Spiro Spiro
Koment mbi
vendimin nr. 3, datë 27.09.2002 dhene nga
Kolegjet e Bashkuara te Gjykates së Lartë ................................................................78
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Wolfgang Stoppel
Pavaresia e gjyqtareve dhe Karta Europiane e Gjyqtareve......................................84
 
Ken Dhima
Interpretimi i së drejtës…………………………………………………………….......95
 
ENGLISH
SUMMARY
Emira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa
artikujve ne gjuhen angleze…………………………………………………….........109
 
KRONOLOGJI
Prof.Asoc.Dr.Mariana Tutulani..................................................................................115
 
 
Jeta Juridike Nr.1 GUSHT 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS 
 
ARTIKUJ TEORIK
Prof.As.Dr.Mariana Tutulani
Dëmi jopasuror (moral) nën rregullimin juridik të Kodit Civil.................................5
 
Naim Isufi
Aspekte ligjore të kontratës së sigurimit ..................................................................20
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Av.Pirro Totozani
Kthimi i pronës tek i zoti-detyrë kushtetuese e shtetit pluralist…….....................27
 
NJOHJE ME LEGJISLACIONIN E RI
Arta Mandro
Rreth kuptimit, qellimit,organizimit, proçesit dhe statusit të ndërmjetësimit në përgjithësi dhe në çështjet tregtare në veçanti………………………………….......................................................…...............33
 
NJOHJE ME PRAKTIKEN GJYQËSORE
Vendim nr.68, datë 18.06.2003 i Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.
……………………………………………………………………….................….........47
 
Artan Hoxha
Koment mbi vendimin nr.68,datë 18.06.2003 dhënë nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë…………………………………………………………………...............…........ 53
 
NJOHJE ME PËRVOJËN  NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Arta Palushi
Barazia para ligjit në jurisprudencën e Gjykatës Kushtetuese…...................... 56
 
SHKRIME NGA JURISTE TE RINJ
Gerd Hoxha
Parashikimi i titujve ekzekutivë………………………………………..................…64
 
 AKTIVITETE TË ORGANEVE TË DREJTËSISË
Prof.Dr. Ismet Elezi
90-vjetori i Ditës së Drejtësisë.................................................................................70
 
Prof.As.Dr. Xhezair Zaganjori
Koncepti kushtetues mbi ankimin individual…………………........….................77
 
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Skurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze ……………...….....................85Njoftime

Mbylle