Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2004

Jeta Juridike Nr.2 SHKURT 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Dr.Tefta Zaka
Kodi i ri i Familjes-një hap në zhvillimin e marrëdhënieve familjare................5
..
Prof.Dr. Ismet Elezi
Ngjasimet kryesore midis Kanunit të Lekë Dukagjinit dhe
Kanunit të Labërisë……………………………………………………………......17
 
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
Vendi i së drejtës ndërkombëtare në Kushtetutën e Republikës
Së Shqiperise……………………………………………………………...…….....26
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Valentina Kondili
Rregullimi me ligj i rivendosjes së të drejtave të ish-pronarëvë që lidhen me shpronësime dhe kondfiskimet eshte detyrë kushtetuese…………………………………………………………………………34
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE
DHE PRAKTIKE
Ledi Bianku (LL.M)
Europa drejt integrimit europian.............................................................................42
 
Fatos Lazimi
Kontratat FIDIC-fenomen juridik i kohës...............................................................56
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Arian Ndoja
Prokuror i rrethit si subjekt administrativ dhe proçeduarl sipas
legjislacionit shqiptar aktual...................................................................................70
 
Gemtian Trenova
Dyshimi i arsyeshëm............................................................................................... 77
 
ENGLISH SUMMARY
 
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze................................................82
 
 
 
Jeta Juridike Nr.3 SHTATOR 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Dr.Tefta Zaka
Kodi i ri i Familjes-një hap në zhvillimin
e marrëdhënieve familjare (vijon nga numri i
kaluar).........................................................................................................................6
Evijeni Sinojmeri
Disa probleme që lidhen me trajnimin teorik
dhe zbatimin në praktikë të institutit të heqjes dorë nga gjykimi i
çështje......................................................................................................................18
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Kundërshtimi në gjykatë i dekretit të
Presidentit për shkarkimin e prokurorit nga detyra. 
Arqilea Koça...........................................................................................................25
Admir Belishta…………………………………………………………...............29
ZHVILLIME TË REJA NË SHQIPËRI
William Valleta dhe Rudina Jasini
Regjistrimi i pasurive dhe Rudina Jasini
Regjistrimi i pasurive të paluajtshme dhe
impakti i tij mbi të drejtat e pronësisë………………………………….....…..35
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
Bujar Musta
Barra e proves…………………………………………………………..........…..52
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE
DHE PRAKTIKE
Rudina Picoka
Mbrojtja e mjedisit dhe përgjegjësia
ndërkombëtare e shtetit.......................................................................................66
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Julian Haxhiu
Kompensimi i paraburgimit të padrejtë dhe
praktika gjyqësore.................................................................................................82
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën Angleze……………………..…….90
 
 
 
Jeta Juridike Nr.4 DHJETOR 2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Artan Hoxha
Alternativat e dënimit me burgim........................................................................5
 
Prof.As.Dr.Arta Mandro (Balili)
Dimensionet e Kodit Familjar lidhur me përgjegjësinë prindërore.
Nga e drejta prindërore në përgjegjësinë prindërore..................................15
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Fatri Islamaj
Kohëzgjatja e afateve të paraburgimit…………………………….......….….27
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Jetmir Voka
Mundësitë e ndërmjetësimit gjyqësor…………………………………....…33
 
Jordan Daci (LL.B, M.A)
Vetëvendosja.......................................................................................................43
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Afërdita Lika
Pozita proçeduriale e të dëmtuarit akuzues në legjislacionin
proçedurial penal dhe praktikën gjyqësore shqiptare................................59
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze………………............…69Njoftime

Mbylle