Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2005

Jeta Juridike Nr.1 TETOR 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Kristaq Traja
Natyra juridike e vendimeve të Gjykatës së Lartë
Koha e preçedentëve……………………………………………………………..…5
 
Artan Hajdari
Shpërndarja e shoqërive tregtare……………………………………............…...26
 
Eralda Çani (Methasani), LL.M
Disa mendime juridike mbi ligjin nr.9000, datë 30.1.2003
“Për organizimin dhe funksionimin e këshillit të Ministrave’.............................34
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Denar Biba, MA
Ne bis in idem............................................................................................................52
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Prof.dr.Ismet Elezi
Disa probleme në lidhje me Kodin Penal............................................................61
 
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
Dr.Fehmi Abdiu
Kontributet e gjyqtarëve në kontrollin kushtetues të ligjeve..............................73
 
Bujar Musta
Aktet  juridike civile……………………………………………………………...….87
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze……………………...........…99
 
      
 
 
Jeta Juridike Nr.2 DHJETOR 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Prof.As.Dr.Xhezair Zaganjori
E drejta ndërkombëtare në gjykimet dhe vendimet
e gjykatave kombëtare.......................................................................................................4
 
Admir Belishta
Rëndësia dhe pozicioni ligjor i gjykatave të apelit
Parë në aspektin teorik dhe praktik...............................................................................13
 
Ervin Pollozhani
Transferimi i ndërmarrjes dhe pushimi nga puna për këtë arsye
(Nenet 138 e 139 të Kodit te Punës).............................................................................22
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Selim Kryeziu    
Etika e gjyqtarit...................................................................................................................29
Kodi i Etikes Gjyqësore....................................................................................................47
 
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE  TEORIKE DHE PRAKTIKE
Altin Shkurti
Liria e shprehjes................................................................................................................54
 
Elsa Toska (Dobjani)
Avokati i popullit si mjet ankimi efektiv ligjor për efekt të kërkesave
Të nenit 13 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut.......................................67
 
Asim Vokshi
Nuk ka vepër penale, nuk ka dënim pa ligj
(Nullum  crimen, nulla poena sine lege)........................................................................79
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Sokol Ibi
Padia per kerkimin e sendit (padia e rivendikimit) dhe padia per kerkimin
e trashëgimit.Vështrim krahasues (të përbashkëta dhe dallimet midis tyre)..........94
 
 
ENGLISH SUMMARY
Ermira Shkurti (LL.M)
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze…………………….....................…107Njoftime

Mbylle