Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2007

Jeta Juridike Nr.1 MARS 2007

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
ARTIKUJ TEORIKË
Prof.Dr.Ismet Elezi
Kanuni i Zhurisë-Kanuni i Jurisë 10 maj 1913
 
Dr.SC.Prof.As. Nerxhivane Dauti
Disa Çështje me rëndësi lidhur me lirinë e kontraktimit
 
OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Elsa Toska (Dobjani), M.A.
Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore të Gjykatës Europiane
Për të Drejtat e Njeriut nga shteti shqiptar
 
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
Besnik Muçi
Metodikat e hetimit të veprave penale e të korrupsionit
 
Sokol Ibi
Disa probleme procedurale civile të hasura
në praktikën gjyqësore
 
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Arbena Ahmeti
E drejta e konsumatorit dhe përafrimi i legjislacionit me
të drejtën komunitare
 
ENGLISH SUMMARY
Ador Leka
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën angleze
 NDREQJE GABIMESH
 
 
Jeta Juridike Numer 2 dhjetor 2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LENDES
 
ARTKUJ TEORIKË
Prof. Asoc. Dr. Mariana Semini
Disa përjashtime nga mbrojtja e së drejtës së autorit
Artan Hajdari
Pavlefshmëria e themelimit të shoqërisë
 OPINIONE DHE DEBAT JURIDIK
Henrik Ligori
Një vendim, tre probleme
 
ZHVILLIME TË REJA NË FUSHËN JURIDIKE NË SHQIPËRI
Halim Islami
Mendime për reformën në drejtësi
Ervin Metalla
NJOHJE ME PËRVOJËN NDËRKOMBËTARE TEORIKE DHE PRAKTIKE
Lorenc Stojani
Argumentime që i kundërvihen depenalizimit të veprës së fyerjes
NJOHJE ME PRAKTIKËN GJYQËSORE
Rezarta Mataj
Disa sugjerime mbi vlerësimin sa më të drejtë të padisë:
“Shpërblim i dëmit jopasuror, Neni 608 dhe 625 i Kodit Civil”
Klodian Braho
Masat parandaluese pasurore të parashikuara në ligjin
“Për Parandalimin dhe Goditjen e Krimit të Organizuar”
 
SHKRIME NGA JURISTË TË RINJ
Mirela Cano
Vlera provuese e regjistrimit të fshehtë të bisedave apo
komunikimeve telefonike nga njëri prej të pranishmëve
Enerjeta Deraj
Mendimi i ekspertit në procesin gjyqësor civil dhe çmuarja
e tij nga gjykata
ENGLISH SUMMARY
Përmbledhje e disa artikujve në gjuhën anglezeNjoftime

Mbylle