Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2010

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
Artikujt Teorik
Prof. Dr. Ardian N uni & Ma. Asim Vokshi
Pjesëmarrja e personave të tretë në procesin gjyqësor civil
Dr. Argita Malltezi
Roli i grupeve të interesit në qeverisjen e shoqërive aksionere

Dr. Sokol Sadushi

Ometimi legjislativ, si çështje specifike për juridiksionin e Gjykatës Kushtetuese
 
Njohje me legjislacionin
MA. Brunilda Bara
Gjykata e caktuar me ligj
Dr. Jorgo Dhrami
Raportet e prokurorit me të pandehurin dhe të dëmtuarin akuzues
MA. Eriona Katro
Faza e parë e zbatimit të marrëveshjeve të ndaluara, neni 4 i ligjit nr. 9121 viti 2003
 
Njohje me përvojën ndërkombëtare
Prof. Asoc. Dr. Zef Brozi
Kushtetuta 222-vjeçare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. “Kushtetuta më    jetëgjatë dhe më e suksesshme në botë” (17 shtator 1787 - 17 shtator 2009)
                                  
Praktikë Gjyqësore
Dr. Flutura Tafaj
Pavarësia dhe paanshmëria e gjyqësorit
 
Aktivitete të Shkollës
Johana Qeleshi – Florian Kalaja – Rovena Bozo
Ekstradimi midis kuadrit normativ të Këshillit të Europës dhe Bashkimit Europian
 
Rubrika Juristet e rinj
Znj. Alketa Elezi
Ndërmjetësimi në mosmarrëveshjet penale në kontekstin e drejtësisë rehabilituese
Z. Kreshnik Ajazi
Mbi gjykimin e drejtpërdrejtë.Aspekte procedurale dhe diskutime nga praktika gjyqësore
 
ENGLISH SUNNARY
 
Përktheu: Andi Papaproko
Përmbledhje e disa arikujve në gjuhën angleze
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
 
1.     Artikujt Teorik
-          Prof. Dr. Aurela ANASTASI & Ma. Aurela BOZO -  “Roli i Gjyqtarit në procesin civil për parandalimin e dhunës në familje”
-          Ma. Jozefina TOPALLI - “ Roli i Kuvendit të Shqipërisë në proceset integruese Evropiane   ne arritjet dhe sfidat”
 
2.     Diskutim Legjislacioni
-          Dr. Eralda MET’HASANI & Ma. Violanda THOEDHORI -  “ E drejta për informim dhe mbrojtja e të dhënave personale. Analizë e rregullimit ligjor në Republikën e Kosovës dhe atë të Shqipërisë”
-          Dr. Arta VORPSI -  “Akti normativ me fuqinë e ligjit në këndvështrimin e së Drejtës Kushtetuese”
 
3.     Njohje me praktikën Gjyqësore
-          Halim ISLAMI  - “Sigurimi i provës”
-          Luan HAZNEZIRI – HASANI -  “Disponibiliteti dhe kontradiktoriteti si parime bazë të procesit civil”
 
4.     Njohje me përvojën Ndërkombëtare
-          Erind PIRANI   - “ Të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e minoriteteve në Shqipëri”
-          Erjona CANAJ – Analizë e disa problematikave mbi të drejtat e emigrantëve sipas Kartës së të drejtave themelore të Bashkimit Evropian”
 
5.     Rubrika « Juristët e Rinj »
-          Arbër Çela -  “Afatet e hetimeve paraprake. Analizë teoriko-praktike”
 
6.     Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës në bashkëpunim me Fondacionin Gjerman GTZ
 
-          Interpretimi dhe zbatimi i Marrëveshjes se Stabilizim Associmit – Roli i Gjyqtarëve në procesin e Integrimit Evropian. Rishikimi i heshtjeve gjyqësore të GJED si dhe Trajtimi i aftësive pedagogjik.  19 – 20 Nëntor dhe 10 -11 Dhjetor 2009
 
 
 
Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
  1. Artikujt Teorik
-          Edmund – Fhilipp Schuster & Martin Winner
-          Prof. Dr. Shamet Shabani
  1. Njohje me legjislacionin e ri
-          Ma. Enkelejda Turkeshi
-          Ma. Erajd Dobjani
-          Anila Kaçupi
  1. Njohje me praktiken Gjyqesore
-          Artan Hajdari
  1. Njohje me pervojen Nderkombetare
-          Jonad Bara
  1. Rubrika « Juristet e Rinj »
-          Bib Ndreca
 
6.      Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
 
 
 
Jeta Juridike Nr.4 dhjetor 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
 
-      Rubrika I-rë  - Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës:
-      Konferencë me temë:  “Drejtësia – Virtyt dhe Detyrë që perfeksionon Vullnetin e përhershëm të çdo gjyqtari dhe prokurori”
-      Përmbledhje e Konferencës rajonale të forumit të Ndërmjetësimit të Evropës Juglindore (FNEJL) mbi zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve             Alternative/ Ndërmjetësimin në Evropën Jug –Lindore.
-        Rubrika II- të - Artikuj Teorikë:
-      Prof. Asoc.dr. Vasilika Hysi – Roli i sistemit të Drejtësisë Penale në parandalimin e Kriminalitetit”
-      Dr. Makbule Çeço – “Shtet i së Drejtës (Shtet Juridik) apo shtet ligjor”
-      Rubrika III –të  - Njohje me legjislacionin e ri
-      Dr. Argita Malltezi – “Pavlefshmëria e shoqërive tregtare dhe impakti në tregjet specifike. Rasti i sipërmarrjeve të investimeve kolektive”
-      Rubrika IV–të -  Njohje me praktikën gjyqësore
-      Ervin Metalla – Natyra e pavlefshmërisë së akteve administrative dhe ndikimi i saj në përcaktimin e juridiksionit. Reflektime mbi praktikën gjyqësore për konfliktet doganore”.
-      Rezarta Mataj – Dëmi jo pasuror dhe praktika gjyqësore 2008-2010”
-     Rubrika V- të  – Përmbledhja e artikujve në anglisht.
 
 Njoftime

Mbylle