Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridikie viti 2011

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela e Lëndës
 
I. Rubrika: Artikuj Teorike
1. Prof. Assoc. Dr. Maksim Haxhia                   Gjykimet e Posaçme
2. Dr.    Fehmi Abdiu                                            Prokuroria midis pavarësisë kushtetuese e varësisë reale.
3. Dr. Iva Zajmi& Albert Bishaj, LLM                 Doktrina e Gjykatës Evropiane te Drejtësisë mbi Zbatimin e së Drejtës së BE
 
II. Rubrika:  Njohje me legjislacionin e Ri
 
4. Ma. Suela Janina – Fak                                  Masat që duhen marrë nga Republika e Shqipërisë për zbatimin e “Konventës ”
                                                                                 Ndërkombëtare për mbrojtjen e të gjithë personave nga zhdukja me force     
 
   
III. Rubrika:  Njohje me praktiken gjyqësore
 
5. Ma. Henrik Ligori                                              Për natyrën taksative të pavlefshmërisë relative të akteve procedurale penale
6. Enkeledi Hajro                                                 Ekzekutimi i vendimeve të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe praktika gjyqësore e brendshme, detyrimet pozitive dhe negative në kuadrin e zbatimit të Konventës Evropiane
 
IV. Rubrika:  Njohje me përvojën ndërkombëtare
 
7. Ma. Idlir Peci                                                     Ndihma juridike sipas konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut
 
V. Rubrika: Shkrime nga Juristet e rinj
 
8.Florian Kalaja                                                   Pezullimi i Gjykimit Civil
 
VI. Rubrika: Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
 
9.                                                                           - Trajnime për përdorimin e “Udhëzuesit për hetimin e korrupsionit dhe krimit financiar” OPDAT-it 28 tetor 2010;
                                                                              - Aktiviteti i Institutit Gjyqësor i Kosovës 03 dhjetor 2010
                                                                              - Konference “ Formimi, provimi dhe Trajnimi i
                                                                                Vazhduar i Gjyqtareve” Tiranë 8 Dhjetor 2010; IRZ
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELA E LËNDËS
 
Rubrika I-rë: Artikuj Teorik
1.      Prof. Assoc. Dr. Luan VELIQOTI – Vlerësimi i sjelljes jo verbale të të pyeturit.
2.      Admir THANZA – Standardet Kushtetuese dhe problematika e gjykimit incidental në referimin në Gjykatën Kushtetuese.
Rubrika II-të: Njohje me Legjislacionin e Ri:
3.      Dr. Genta TAFA (BUNGO) – Procedural e Apelimit Tatimor në Republikën e Shqipërisë
Rubrika III-të: Njohje me praktikën Gjyqësore:
4.      Rezarta MATAJ – Mbi kontratën e rentës jetore
5.      Arbër  ÇELA & Ma. Johana QELESHI – Tri çështje mbi kontratën e huasë si titull
Rubrika IV: Njohje me përvojën Ndërkombëtare
6.      Dr. Ersi BOZHEKU – Analiza e Veprës Penale
Rubrika V-të: Shkrime nga Juristët e Rinj:
7.      Lutfije CELAMI – Ndërgjygjësia në procesin Civil. Probleme teorike dhe praktike.
8.      Redjona MYRTJA – Mbi disa institute parimore (të përgjithshme) të së drejtës penale të qyteteve shqiptare në mesjetë.
 
 
Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Artikuj Teorik
     
Dr. Anesti Vako & Prof. Dr.Sokrat Meksi     Kequshtrimi profesional mjekësor dhe  pergjegjesia penale e personelit shendetsor.
 
Dr. Ervin Pupe & Ylli Pjeternikaj                      Subjektet e kontrates Leasing
                
Altina Xhoxhaj                                                       Rishikimi si mjet e jashtëzakonshme i ankimit.
(Res Judicata)
                                    Rubrika “Njohje me Legjislacionin
 
Artili Mandro, Prof. Dr. Aurela Anastasi          Parimi i Barazisë dhe mosdiskriminimit në fokusin e jurisprudencës evropiane
Ma. Luan Hasneziri                                              Disa probleme praktike në lidhje me kontratën e sigurimit.
                                   Rubrika “Praktikë Gjyqësore”
Aleksandër Muskaj                                            Ankimi efektiv mjet i realizimit të së drejtës
                                  Rubrika”Autorë të Rinj”
 LL.M. Jonida Rustemaj                                     Aksioni dhe te drejtat qe rrjedhin prej tij
 AKTIVITETE TE SHKOLLES SE MAGJISTRATURES
 ENGLISH SUMMARIES
 IN MEMORIAM
 
 
Jeta juridike Nr 4. dhejtor 2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubrika Artikuj teorikë
-          Prof. Dr. Mariana SEMINI - TUTULANI – Shkaktimi i dëmit dhe praktika gjyqësore lidhur me të
-          Dr. Flutura KOLA - TAFAJ -  Privatësia dhe Konfidencialiteti në Arbitrazh
Rubrika  Njohje me legjislacionin e ri
-          Ma. Jurida DIMROÇI - Kontrata e shitblerjes në internet. Lidhja e kontratës dhe zgjidhja e saj.
Rubrika  Njohje me praktikën gjyqësore
-          Ma. Ferdinand ELEZI - Mbi sigurimin e provës në procesin penal
-          Ma. Amarildo LAÇI – Mbi parimin e prezumimit të pafajësisë
Rubrika Njohje me përvojën ndërkombëtare
-          Erion MUHAREMAJ – E drejta e vetëvendosjes së popullit të kosovës dhe e drejta ndërkombëtare bashkëkohore
Rubrika Shkrime nga juristë të rinj
-          Margarita BUHALI - Njoftimi i akteve të shtetit të huaj dhe për ne shtetin e   huaj. Zbatimi i ligjit të huaj. Efektet e gjykimeve të çështjeve nga gjykatat e huaja në gjykimin e filluar në Shqipëri.
Rubrika Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
-          Ceremonia e Diplomimit të kandidatëve për magjistratë 2008-2011
-          Klinika ligjore dhe kërkimore në Shkollën e Magjistraturës
Rubrika Përmbledhja e artikujve në anglisht.
 
 Njoftime

Mbylle