Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2012

 
Jeta Juridike nr.1 Mars 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela përmbledhëse
  
Rubrika: Artikuj teorikë;
 
1.Prof.Dr.Shamet SHABANI & Phd.Cand. Gentian KOÇI - Borxhi doganor dhe aspekte të praktikës gjyqësore
2. Dr. Sokol SADUSHI - Parimet dhe standardet kushtetuese – baza për orientimin e jurisprudencës se Gjykatës Kushtetuese
Rubrika: Njohje me legjislacionin
3. Av. Master Mentor BIMI - Llojet e përgjegjësisë civile të administratës publike
4. Irida KACERJA - Mbi kontratën e sigurimit të jetës
Rubrika: Njohje me praktikën gjyqësore dhe administrative
5. Dr. Fehmi ABDIU - Komisionet hetimore parlamentare mjet i kontrollit politik dhe kushtetues
6. Denar BIBA - Komisionet hetimore parlamentare. Në të drejtën kushtetuese të krahasuar
Rubrika: Njohje me përvojën ndërkombëtare
7. Erind PIRANI - Administrata publike ne kontekstin e te drejtës komunitare
Rubrika: Shkrime nga juristë të rinj
8.Ylli PJETERNIKAJ - Provat atipike ne procesin civil
Rubrika: Përmbledhja e artikujve në anglisht.
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela përmbledhëse
 
 
1. Hyrje
2. Në vend të parathënies
3. Erion Bani, Luveda. Dardha, Marsela Dervishi, Adelajda Gjuzi, Diamela Goxha, Dritan Hasani, Elona Mihali, Emona Muçi, Idlir Peçi - Ndryshimi i cilësimit juridik të veprës penale dhe e drejta për një proces të rregullt ligjor sipas KEDNJ-së
4. Luveda Dardha, Marsela Dervishi, Diamela Goxha, Adelajda Gjuzi, Idlir Peçi - Gjykimi në mungesë dhe e drejta e ankimit
5. Erion Bani, Dritan Hasani, Elona Mihali, Emona Muçi, Idlir Peçi - Procedura për caktimin e ekspertit dhe realizimin e ekspertimit të huaj
6. Instead of the foreword
 
 
Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela përmbledhëse
 
I. Rubrika – Artikuj Teorik
    1.Prof.dr. Ismet Elezi,   Mbrojtja juridiko – penale e dinjitetit njerëzor në Shqipëri
II. Rubrika Opinione dhe debat juridik
    2.Alma Faskaj-Vokopola               Afati i procedimit administrativ. Dëmi për shkak të vonesës për të proceduar
    3.Elsa Toska   Avokati i popullit- amicus curiae
          Njohje me legjislacionin e ri
    4.Prof.Asoc.Dr. Eralda (Methasani) Çani
      Zgjerimi i juridiksionit gjyqësor administrativ, tendencë në vijimësi e legjislacionit shqiptar
    5.Ma. Mirela Selita           Jurisprudenca gjyqësore për të drejtën e sigurimeve shoqërore
         Njohje me praktiken Gjyqësore
    6.Fadil KALOSHI         Tre nga parimet e sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme
III. Njohje me përvojën Ndërkombëtare
    7.Louise Barrington          Women Working for Change in Society: The ArbitralWomen Example
    8.Aktivitete te shkollës 
    9.ENGLISH SUNNARY
 
Jeta Juridike Nr.4 dhjetor 2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelë Përmbledhëse
 
 
I.Rubrika: Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
-          Fjala Presidentit të Republikës në ceremoninë e 15-vjetorit të themelimit të Shkollës së Magjistraturës
-          Fjala e Drejtoreshës së Shkollës së Magjistraturës në ceremoninë e 15-vjetorit të themelimit të Shkollës.
II.    Rubrika: Artikuj Teorikë
-          Prof. Dr. Arta MANDRO - Përcaktimi i atësisë së fëmijës në fokusin e jurisprudencës së gjykatës evropiane të të drejtave të njeriut dhe të legjislacionit e praktikës gjyqësore vendase
-          Dr. Judith KNIEPER & Erlanda AGAJ - Një përhapje e gjerë dhe një fillim i mbarë në zbatimin e metodave të zgjidhjeve alternative të mosmarrëveshjeve në Ballkanin perëndimor
III.       Rubrika: Opinione dhe debat juridik
-          Saida DOLLANI – Vlerësimi profesional i gjyqtarëve
IV.       Rubrika: Njohje me legjislacionin
-          Vilma RAKIPI - Apelimi i vlerësimeve tatimore
V.        Rubrika: Njohje me praktikën gjyqësore
         Dr. Rezana Konomi (Perolla) & Merita Prifti - Trashëgimia testamentare dhe disa problematika që burojnë nga praktikat gjyqësore
VI.       Rubrika: Vështrim krahasues. Njohje me përvojën Ndërkombëtare Italiane dhe atë Maqedonase
-          Dorjan Gjozi -  Afatet e hetimeve paraprake midis problemeve ligjore dhe praktike
-          Emine Zendeli - Ndarja e pronësisë së përbashkët të bashkëshortëve në procedurë gjyqësore. Rasti i Maqedonisë
VII.      Rubrika: Shkrime nga Juristët e Rinj:
-          Elson THANA - Lundrimi i sigurt. Një vështrim krahasues midis konventave për transportin detar të mallit.Njoftime

Mbylle