Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Numrat e revistës Jeta Juridike viti 2013

Jeta Juridike Nr.1 Mars 2013

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELË PËRMBLEDHËSE
 
I.  Rubrika:  Artikuj Teorik
 
1.  Prof. Assoc. Dr. Rrustem Qehaja     Ankesa kundër aktgjykimit në procedurën civile – kontestimore
II. Rubrika: Njohje me Legjislacionin
 
2.  Rezarta Mataj                                        Shpenzimet gjyqësore në procesin civil
 
3. MA Brunilda Bara & Jonad Bara       Standardi i mbrojtjes efektive në çështjet penale dhe rëndësia e tij
 
III. Rubrika: Vështrim Krahasues
 
4.    Av. Endri Papajorgji                           Vështrimi krahasues i shoqërive të kapitalit në Shqipëri dhe Kroaci
 
IV. Rubrika: Njohje me Përvojën Ndërkombëtare
 
5.    Albana Shtylla                                    Aktet ndërkombëtare dhe ndikimi i tyre në sistemin e brendshëm juridik të së drejtës së punës
 
V.  Rubrika: Shkrime nga Juristët e Rinj
 
6.  Marsela Dervishi                                 Parashkrimi i vënies në ekzekutim të titujve ekzekutiv. Efekti i tij në paditë që ngrihen në fazën e ekzekutimit të detyrueshëm
 
7. Elona Mihali                                           Problematikat juridike mbi institutin e padisë dhe elementët objektiv të saj
 
8. In Memorium për Profesor Stavri Çeçon
 
 
Jeta Juridike Nr.2 Qershor 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELË PËRMBLEDHËSE
 
1.      Hyrje
 
2.      Në vend të parathënies
 
3.      Andi POGAÇE, Ejona LAZELLARI, Genti DOKOLLARI   
A cenohet “parimi i mosrëndimit të pozitës së të pandehurit” kur vendim i pafajësisë i ankimuar në gjykatën e lartë, në rigjykim ndryshohet me vendim fajësie për të njëjtin fakt
 
4.      Aurel ARAPI, Atalanta ZEQIRAJ, Ylli PJETËRNIKAJ
A cenohet parimi i procesit të rregullt ligjor sipas Nenit 6 të konventës nga caktimi i mbrojtësit
Nominalisht prej gjykatës
 
5.      Eglantina SHEHU; Sokol PINA; Nurjeta TAFA; Saimir SMAKA
Kufiri i kontrollit kushtetues mbi arsyetimin e vendimeve gjyqësore
  
6.      Instead of the foreword
 

Jeta Juridike Nr.3 Shtator 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELË PËRMBLEDHËSE
 
1.      Hyrje
 
2.      Në vend të parathënies
 
3.       Enkeleda KAPEDANI, Olgert RUMNICI, Aida CAKAJ, Arben DOSTI   
Masat mjekësore dhe edukuese sipas legjislacionit tonë këndvështrim krahasues me legjislacionet
evropiane
           
4.      Flojera Davidhi; Elsa Ulliri: Armanda Xhaferri
Ankimi gjyqësor ndaj vendimit të mosfillimit/pushimit të çështjes dhe fillimi/rifillimi i hetimeve
nga prokurori
 
5.      Instead of the foreword
 

Jeta Juridike Nr.4 Dhjetor 2013

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  TABELE PËRMBLEDHËSE
 
1. Artikuj teorikë
Prof. Dr. Mariana SEMINI-TUTULANI
Pavlefshmëria e veprimeve juridike nën këndvështrimin e kodit civil,
doktrinës dhe praktikës gjyqësore 
 
2. Opinione dhe Debat Juridik
Brikena KASMI
Shoqëritë, rregullat dhe praktikat e pronësisë së masmedias
 
3. Njohje me legjislacionin
Henrik LIGORI
Për problemin e provës së vetme në procesin penal
Elda ZOTAJ
Kapitali në sh.p.k dhe liria e vendosjes 
 
4. Njohje me praktikën gjyqësore
Olta ALIAJ
Mbi standardin e arsyetimit të vendimeve gjyqësore
 
5. Njohje me përvojën ndërkombëtare
Nadia RUSI & Olsi PETO
Disa aspekte të jurisprudencës së gjykatës evropiane të tën drejtave të njeriut me
fokus barazinë gjinore
 
Dr. Judith KNEIPER & Ph.D.C Adela LLATJA
Ligji për arbritazhin ndërkombëtar në Shqipëri. Mundësitë që lindin nga miratimi i
Ligjit Model për Arbitrazhin Tregtar Ndërkombëtar të UNCITRAL-it.
 
6. Aktivitete të Shkollës së Magjistraturës
 
7. Përmbledhja e artikujve në anglisht
 Njoftime

Mbylle