Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

27 janar 2021 / Njoftim për përfundimin e fazes se vleresimit te kandidateve per pozicionin Specialist i teknologjise se informacionit

         Shkolla e Magjistraturës

NJOFTIM MBI PËRFUNDIMIN E FAZËS SË VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
 
Shkolla e Magjistarturës, në zbatim të nenit 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin  civil”, (i ndryshuar) si edhe Kreut VII të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve për konkursin e zhvilluar për lëvizje paralele njofton se, për pozicionin: 1 (një) vend vakant “Specialist i teknologjisë së informacionit”, nuk ka kandidatë fitues.Njoftime

Mbylle