Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

18 Maj 2021 / Njoftim mbi rezultatin perfundimtar per shpalljen e fituesit te konkursit per pozicionin Sekretar shkencor per formimin vazhdues

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS

NJOFTIM MBI REZULTATIN PËRFUNDIMTAR

Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, njofton rezultatin përfundimtar për pozicionin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për formimin vazhdues” - Kategoria: III-b

Komiteti i Përhershëm i Pranimit, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesit e konkursit për pozicionin “Sekretar shkencor për formimin vazhdues”, në Sektorin e Formimit Vazhdues, si më poshtë:

1. Sara Stafa me 74 pikëNjoftime

Mbylle