Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Vendime të dhëna nga GJEDNJ për Shqipërinë, për vitin 2018

1. Vendimi "Sharxhi dhe të tjerë k. Shqipërisë" çështja Nr.10613/16, publikuar në fletoren zyrtare nr.120 datë 10.08.2018.

2. Vendimi "Pihoni k. Shqipërisë"  çështja Nr.74389/13, publikuar në fletoren zyrtare nr.107 datë 20.07.2018.

3. Vendimi "Bakiu dhe 16 aplikime të tjera k. Shqipërisë" çështja Nr.43928/13, publikuar në fletoren zyrtare nr.141 datë 03.10.2018.

4. Vendimi "Topi k. Shqipërisë" çështja Nr.14816/08, publikuar në fletoren zyrtare nr.145 datë 11.10.2018.

5. Vendimi "Muca k. Shqipërisë" çështja Nr.57456/11, publikuar në fletoren zyrtare nr.142 datë 05.10.2018.

6. Vendimi "Malo k. Shqipërisë" çështja Nr.72359/11, publikuar në fletoren zyrtare nr.142 datë 05.10.2018.

7. Vendimi "Hysi k. Shqipërisë" çështja Nr.72361/11, publikuar në fletoren zyrtare nr.142 datë 05.10.2018.

8. Vendimi "Karemani kundër Shqipërisë" datë 25 Shtator 2018, kërkesa nr.48717/08.

9. Vendimi "Frroku kundër Shqipërisë" datë 18 Shtator 2018, kërkesa nr.47403/15.Njoftime

Mbylle