Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

26 nëntor 2018 / Aplikime të hapura për dy trajnime të MATRA RoLT: "Integriteti i nëpunësve civilë" dhe "Administrimi i drejtësisë".

Aplikime të hapura për dy trajnime të MATRA RoLT: "Integriteti i nëpunësve civilë" dhe "Administrimi i drejtësisë".

 
NHC pranon aplikime për dy programet e para të Trajnimit për Shtetin e së Drejtës të vitit 2019: "Integriteti i nëpunësve civilë" dhe "Administrata e drejtësisë", të cilat do të zhvillohen më 13-22 mars 2019. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për aktivitetin "Integriteti i nëpunësve civilë” është 6 janari 2019 dhe për "Administrimin e drejtësisë" afati i fundit për aplikim është 13 janari 2019.
Trajnimi për “Integritetin e nëpunësve civilë” është menduar për nëpunësit e lartë civilë dhe politikë-bërësit në institucionet publike të niveleve të ndryshme të qeverisjes (kombëtare, rajonale, lokale), si: ministritë, qeveritë lokale, komunat dhe agjencitë antikorrupsion të ngarkuara me zhvillimin dhe zbatimin e politikës së integritetit për nëpunësit civilë në vendet e tyre përkatëse. Trajnimi për “Administratën e drejtësisë” është kryesisht për gjyqtarët me përvojë dhe nëpunësit civilë, si dhe politikëbërësit me përgjegjësi për menaxhimin e gjykatave dhe organizimin e administrimit të drejtësisë në fushën e së drejtës penale.
Nga viti 2019 e tutje, lista e vendeve që kanë të drejtë të aplikojnë në Programin e Trajnimit të Sundimit të Ligjit në MATRA është shtrirë edhe në Armeni. Kjo e çon numrin e përgjithshëm të vendeve pjesëmarrëse në njëmbëdhjetë: Shqipëri, Armeni, Bosnje-Hercegovinë, Gjeorgji, Kosovë, Maqedoni, Moldavi, Mal i Zi, Serbi, Turqi dhe Ukrainë.
Programi i Trajnimit për Shtetin e së Drejtës në MATRA është hartuar për të forcuar kapacitetet institucionale në fushën e sundimit të ligjit brenda organizatave qeveritare. Për këtë qëllim, ofrohen shtatë programe trajnuese në vit, secila duke prezantuar pjesëmarrësit në praktikat më të mira në një gamë të gjerë temash të sundimit të ligjit.
Nëpërmjet sesioneve interaktive që kombinojnë teorinë, aftësitë praktike dhe vizitat studimore, këshilltarët e politikave, anëtarët e gjyqësorit dhe nëpunësit e tjerë civilë që punojnë në institucionet e drejtësisë fitojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të nxitur reformat në vendet e tyre. Përveç kësaj, duke marrë pjesë në programin e trajnimit, pjesëmarrësit bëhen pjesë e një rrjeti të gjerë transnacional të ALUMNI, ligjëruesve dhe departamenteve përkatëse qeveritare në Holandë dhe në vendet e synuara. Ky rrjet ofron një platformë për mësim, shkëmbim dhe bashkëpunim.
Programi i Trajnimit për Shtetin e së Drejtës në MATRA është hartuar dhe dorëzuar nga Shkolla e Drejtësisë e Leidenit, Komiteti Holandez i Helsinkit dhe Akademia e Hagës për qeverisjen vendore. Ai financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, për një periudhë katër vjeçare (2017-2020).
Për më shumë informacion rreth këtyre trajnimeve dhe programeve të tjera të trajnimit për Sundimin e Ligjit në Matra dhe një lidhje me formularët e aplikimit online, ju lutem klikoni në linkun https://www.nhc.nl/themes/building-up-rule-of-law/matrarolt/.
 Njoftime

Mbylle