Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

15 tetor 2018 / Njoftim mbi fituesin për konkursin “Ngritje në detyrë” 1 (një) vend vakant “Përgjegjës i Sektorit të Financës”

SHKOLLA E MAGJISTRATURËS
 
Njoftim mbi fituesin për konkursin “Ngritje në detyrë” 1 (një) vend vakant “Përgjegjës i Sektorit të Financës”
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar; si dhe vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18.3.2015,“Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” njofton fituesin, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Financës”.
 
Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, shpalli fituesin e konkursit për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Financës”, si më poshtë:
  1. Alketa HavariNjoftime

Mbylle