Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Asambleja e Kandidatëve për Magjistratë

Mbështetur në pikën 1/h të nenit 247 dhe nenin 257 të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”; në nenet 35 dhe 36 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, si dhe për shkak të krijimit të
-          një vendi vakant në Këshillin Drejtues nga kandidatët për magjistratë
-           një vendi vakant në Komisionin Disiplinor
u mblodh Asambleja e Përgjithshme e Kandidatëve për Magjistratë,pjesë e së cilës janë të gjithë kandidatët për magjistratë të Formimit Fillestar  më datë 11.10.2018, ora 12.00 pranë mjediseve të Shkollës së Magjistraturës, me rend dite:
-          Votimin për përzgjedhjen e kandidatit magjistrat si anëtar të Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës;
-          Votimin për përzgjedhjen e kandidatit magjistrat si anëtar në Komisionin Disiplinor;
 
Në përfundim të procesit të votimit u përzgjodhën:
1.      Z. Gjergji Baçi – kandidat për magjistrat në vitin e dytë në Programin e Formimit Fillestar, anëtar i Këshillit Drejtues të Shkollës së Magjistraturës
2.      Z. Florin Demollari – kandidat për magjistrat në vitin e tretë akademik në Programin e Formimit Fillestar, anëtar në Komisionin Disiplinor.
 
 
 Njoftime

Mbylle