Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

24 maj 2018 / Njoftim fituesi për vendin vakant “Sekretar shkencor për formimin fillestar” - Kategoria: III-b

NJOFTIM
 
Shkolla e Magjistraturës, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se, për pozicionin/pozicionet:
1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për formimin fillestar” - Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) janë: 
  1. Altin Shano
  2. Arlinda Kruja
  3. Rinald Pacara Njoftime

Mbylle