Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

17 maj 2018 / Njoftim për datën e intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, m

Shkolla e Magjistraturës 
 
Lënda: Njoftim për datën e intervistës së strukturuar me gojë “Për pranim në shërbimin civil”, për konkursin 1 (një) vend vakant “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, me kandidatë.
 
Në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, për konkursin 1 (një) vend vakant për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Sekretar shkencor për Formimin Fillestar”, në datë 17.05.2018 u zhvillua testimi me shkrim pranë Shkollës së Magjistraturës, nga ku kandidaturat e kualifikuara janë:
 
  1. Altin Shano
  2. Arlinda Kruja
  3. Rinald Pacara
  4. Suada Shehu
 
Për sa më sipër, njoftojmë se:
-          intervista me gojë do të zhvillohet në datën 18.05.2018, ora 12.00 ne mjediset e Shkollës së Magjistraturës.
 
Kandidaturat e mësipërme konsiderohen të vlefshme për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle