Logo
Banner Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Seri leksionesh me gjykatesin S. Czuleger, Kryetar i Gjykates Superiore te Los Angeles, Shtetet e Bashkuara 14-18 Maj 2018

  • Seri leksionesh me gjykatesin S. Czuleger, Kryetar i Gjykates Superiore te Los Angeles, Shtetet e Bashkuara
Ne kuader te bashkepunimit me Ambasaden e Shteteve te Bashkuara te Amerikes, po zhvillon ne shkolle nje seri leksionesh gjykatesi S. Czuleger, Kryetar i Gjykates Superiore te Los Angeles, Shtetet e Bashkuara. 
Z. Czuleger po zhvillon leksione me kandidatet per magjistrate te te tre viteve te Shkolles si dhe nje seminar te shkurter me kancelaret e gjykatave dhe te prokurorive. 
Tematikat e trajtuara gjate kesaj jave jane: 
- Etika Gjyqësore – Shmangia e Grackave, Korrupsioni në Gjyqësor
- Përzgjedhja, Rekrutimi dhe Trajnimi i Gjyqtarëve, Pavarësia e Gjyqësorit
- Procedura Penale në SHBA – Shqipëri, Amendamenti i 4 – kontrolli dhe sekuestrimi
- Amendamenti i 5 – Vetë-Inkriminimi, Amendamenti i 6 – të Drejtat për Gjykim, Amendamenti i 8 – Garancia Pasurore dhe Ndëshkimi
- Etika Gjyqësore, Rëndësia e Procedurave në Kohë, etj.
 
 
 
 
 
 
 
  • Sesion Trajnues 14-15  Maj 2018
Shkolla e Magjistratures, organizon sesionin trajnues me teme: "Zhvillimi i një procesi gjyqësor dhe procesit të rregullt ligjor brenda një afati të arsyeshëm.

•       Kohëzgjatja e paarsyeshme e procedurave të gjykimit dhe të procesit administrativ, si dhe e ekzekutimit të vendimeve;
•       Pritshmëritë nga ndryshimet në ligjet materiale dhe procedurale. (procedurat civile dhe penale, ligji për Gjykatën Kushtetuese etj.; Jurisprudenca e Gjykatës Kushtetuese lidhur me afatin e arsyeshëm);
•       Kërkimi dhe zbatimi i mjeteve efektive për parandalimin e shkeljeve që lidhen me gjykimin në afat;
•       Jurisprudenca e GJEDNJ-së lidhur me afatin e arsyeshëm"

Ky aktivitet, eshte menduar te zhvillohet ne nje sesion 2 (dy) ditor dhe konkretisht ne daten 14-15 Maj 2018, tek Shkolla e Magjistratures, me pjesëmarrës gjyqtarë të gjykatave të shkallës së parë dhe Apelit.

Eksperte:  Alma Hicka; Anila Karanxha
Lehtesues: Enerjeta DeraNjoftime

Mbylle