Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim Konsultativ Online për kërkesat e PBA 2022 – 2024

Njoftim Konsultativ date 19.8.2021

Bazuar ne ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhim e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, neni 26, Udhëzimin nr. 7, datë 28.02.2018 “Për procedurat standarte të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm” të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe në Udhëzimin nr. 19, datë 9.7.2021 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2022 – 2024” të Ministrit së Financave dhe Ekonomisë, ju njoftojmë se; Shkolla e Magjistratures, zhvillon takim konsultativ on-line më datën 19.8.2021, ora 13.00, me shoqërinë civile dhe grupet e interest, për kërkesat e PBA 2022 – 2024.

Link Zoom i takimit online (takimi do të hapet më datën 19.8.2021 ora 13:00):

https://zoom.us/j/95594042856?pwd=aEFuSGszQ2I5WjJkemloTms0RTlVUT09

Passcode: 1111Njoftime

Mbylle