Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim për datën dhe orën zhvillimit të testimit dhe intervistës për procedurën “Pranim në shërbimin civil”, për konkursin “Specialist protokoll - arshivë”, me kandidatë

Shkolla e Magjistraturës
 
Lënda: Njoftim për datën dhe orën zhvillimit të testimit dhe intervistës për procedurën “Pranim në shërbimin civil”, për konkursin “Specialist protokoll - arshivë”, me kandidatë.
 
Në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin  civil”, i ndryshuar; të Kreut IV “Pranim në shërbimin civil”; si dhe Kreu IV “Konkurrimi.”  të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive.”, i ndryshuar, njoftojmë përfundimin e procedurës për “Pranim në shërbimin civil”, për konkursin “1 (një) vend vakant për pozicionin Specialist protokoll - arshivë”, si më poshtë: 
 
Për konkursin e shpallur për pozicionin “Specialist protokoll - arshivë”, pranë Shkollës së Magjistraturës, nga kandidaturat e paraqitura, brenda afateve të përcaktuara në njoftim, të datës 21.5.2021, është: znj. Edesa Naqo. Pasi u krye verifikimi paraprak mbi përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurim, u konstatua se kandidati i plotëson kushtet për pranim në shërbimin civil dhe në zbatim të Ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Kreu IV “Pranim në shërbimin civil”, dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Kreu IV “Konkurrimi.”, kjo procedurë mbyllet me 1 (një) kandidaturë të vlefshme pas procedurës së vlerësimit paraprak që është:
 
1)      Znj. Edesa Naqo
 
Për sa më sipër, njoftojmë se:
-          vlerësimi me shkrim (testimi) do të zhvillohet në datën 12.7.2021, ora 09:00, në mjediset e Shkollës së Magjistraturës;
-          intervista me gojë do të zhvillohet në datën 12.7.2021, ora 12.30, në mjediset e Shkollës së Magjistraturës.
 
Kandidati i mësipërm konsiderohet i vlefshëm për këtë procedurë.Njoftime

Mbylle