Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Njoftim: Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës rishpall vakant një vend për pedagog të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës./ 11 maj 2018

                                             NJOFTIM
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës së Republikës së Shqipërisë rishpall vakant një vend për pedagog të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës.
                                                                               
Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin pranë sekretarisë së Shkollës së Magjistraturës, brenda datës 31.5.2018, kërkesën e tyre dhe dokumentet bashkëngjitur.
                                                  
Kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve fitues janë të përcaktuara në nenin 264, të ligjit nr. 115/2016, “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, si dhe në aneksin 11 të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës:
 
Ligji parashikon se pedagogët e brendshëm zgjidhen nga radhët e juristëve më të shquar,
·         me eksperiencë mbi 15-vjeçare si juristë, gjyqtarë, prokurorë, avokatë dhe
·         me eksperiencë mësimdhënëse si pedagogë të brendshëm në sistemin universitar ose si pedagogë të jashtëm e të brendshëm në Shkollën e Magjistraturës, me eksperiencë mbi 10 vjet.
 
 
Kandidati për pedagog të brendshëm preferohet të jetë profesionist i spikatur në fushën penale.
 
Çdo aplikant duhet të marrë te sekretaria e Shkollës, numrin e regjistrimit në protokoll të kërkesës për aplikim.
 
 
Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës
 Njoftime

Mbylle