Logo
Banner Banner

Formimi Fillestar

Banner
Formimi fillestar i kandidatëve për magjistratë përfshin një periudhë tre vjecare që përbëhet nga:...

Formimi i Vazhduar

Banner
Në kuadër të përmbushjes së misionit të saj Shkolla e Magjistraturës ofron formimin e ...

Aktiviteti i fundit

Banner
Aktiviteti i fundit i Shkollës së Magjistraturës - THEMIS Competition 2021

Shprehje interesi për përfshirjen si ekspert, specialist të fushës dhe lehtësues në Programin e Formimit Vazhdues për vitin akademik 2021-2022

Të nderuar!
 
Shkolla e Magjistraturës ka hartuar e Projekt Programin Tematik të Programit të Formimit Vazhdues për vitin akademik 2021-2022 [klikoni këtu për t’a shkarkuar].
 
Për të realizuar një proces sa më gjithpërfshirës dhe me qëllim përmirësimin dhe rritjen e shkallës së pjesëmarrjes së gjyqtarëve, prokurorëve apo specialistëve të fushës në panelin e ekspertëve dhe lehtësuesve në aktivitetet trajnuese të Formimit Vazhdues, Shkolla e Magjistraturës, ju bën thirrje për të shprehur interesin tuaj për ekspertë, specialistë të fushës dhe lehtësues, sipas Projekt Programit Tematik të Programit të Formimit Vazhdues për vitin akademik 2021-2022 duke aplikuar nëpërmjet dërgimit të dokumentacionit të kërkuar bazuar në Aneksin 11 [klikoni këtu për t’a shkarkuar] të Rregullores së Brendshme të Shkollës së Magjistraturës, si dhe duke e shoqëruar aplikimin tuaj me Formularin e Aplikimit për ekspertë ose specialist të fushës [klikoni këtu për t’a shkarkuar] apo Formularin e Aplikimit për lehtësues [klikoni këtu për t’a shkarkuar].
 
Shkolla e Magjistraturës mirëpret shprehjet tuaja të interesit duke na i përcjellë në adresën elektronike info@magjistratura.edu.al ose duke na i dërguar në adresën zyrtare: Shkolla e Magjistraturës, Rruga “Ana Komnena”, godina e Polit të Drejtësisë, Tiranë.
 
Ju faleminderit!

  Njoftime

Mbylle